Tekniske spesifikasjoner for helseadvarsler med bilde på røyketobakk

Kommisjonsvedtak 2015/1842/EU om tekniske spesifikasjoner for plassering, utforming og størrelse av helseadvarsler med bilde på røyketobakk

Commission implementing decision (EU) 2015/1842 of 9 October 2015 on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2015

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXV. Tobakk

Status

Vedtaket er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse, der blant andre Helse- og omsorgsdepartementet er representert.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2015/1842 om de tekniske spesifikasjonene for helseadvarsler med bilder for røyketobakk.

I det nye tobakksdirektivet (direktiv 2014/40/EU) er det fastsatt nye regler om helseadvarsler med bilder for røyketobakk. Direktivets artikkel 10 nr. 4 gir EU-kommisjonen hjemmel til å fastsette tekniske spesifikasjoner for advarslenes utforming og størrelse.

 Alle pakninger for røyketobakk skal ha kombinerte helseadvarsler (kombinasjon av bilde og tekst). Disse skal blant annet:

- Inneholde en tekstadvarsel fra direktivets vedlegg 1 og et tilhørende fargebilde fra vedlegg 2.

- Inneholde opplysninger om hjelp til røykeslutt, som telefonnummer, nettadresse osv.

- Dekke 65 % av for- og baksiden, noe som er en økning fra dagens 30 % og 40 % på henholdsvis for- og baksiden.

Vedtaket gir detaljene for helseadvarsler med bilde tilpasset de ulike pakningstypene, herunder plassering, størrelse, format, farge og skriftstørrelse for å sikre at hvert enkelt element er fult synlig

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedtaket medfører behov for endringer i forskrift om innhold og merking av tobakksvarer. Det anses nødvendig å sende denne saken på høring i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtaket medfører økonomiske konsekvenser for produsentene av tobakk, ingen andre. Vedtaket inneholder overgangsbestemmelser.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Vedtaket anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1842
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015D1842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2015
Frist returnering standardskjema: 12.01.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker