Utvidelse av overgangsperioder for pensjonsinnretninger - endrer EMIR

Kommisjonsdelegert forordning av 5. juni 2015 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 648/2012 når det gjelder utvidelse av overgangsperioder relatert til pensjonsinnretninger

Commission delegated regulation (EU) 2015/1515 of June 5 2015 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transitional periods related to pension scheme arrangements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Merknader

Gjennomføringsforordningen er en underordnet rettsakt tilhørende Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR hovedforordningen gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

I EMIR artikkel 89(1) er det gitt en treårig overgangsperiode for pensjonsinnretninger. Ved denne gjennomføringsforordnignen utvides overgangsperioden med ytterligere to år.

Rettslige konsekvenser

Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Når gjennomføringsforordningen innlemmes i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett med hjemmel i ny vphl § 13-1 annet ledd som ble vedtatt ved lov 16. desember 2016 nr 91. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen ut over at den utvider en overgangsperiode.

Sakkyndige instansers merknader

Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Forordningen er antatt EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1515
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32015R1515

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.06.2015
Frist returnering standardskjema: 30.09.2015
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker