Plantevernmiddel - Basisstoff avslag

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2083 av 18. november 2015 om avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som basisisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2083 of 18 November 2015 concerning the non-approval of Tanacetum vulgare L. as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt.  Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 19.11.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir avslag på søknad om godkjenning av Tanacetum vulgare L. (Reinfann).  I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av stoffet som basisstoff. Tanacetum vulgare L oppfyller ikke kriteriene for matvarer, som er en av måtene å oppfylle kravene til basisstoffer i 1007/2009 på. I tillegg mangler det opplysninger for å blant annet vurdere potensielle effekter på arbeiderhelse. Stoffet  godkjennes ikke da det foreløpig ikke er tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det oppfyller kravene.  Basisstoff som godkjennes føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen).

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Det at  basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres  kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basissubstanser matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent som plantevernmiddel i Norge

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2083
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R2083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.10.2015
Frist returnering standardskjema: 09.02.2016
Dato returnert standardskjema: 20.11.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: