Plantevernmiddel - Esfenvalerate substitusjonskandidat

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2047 av 16. november 2015 om fornyet av godkjenningen av det aktive stoffet esfenvalerate som substitusjonskandidat i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2047 of 16 November 2015 renewing the approval of the active substance esfenvalerate, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold 
Esfenvalerate  får fornyet godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 22. desember 2022. Esfenvalerate er vurdert til å være en substitusjonskandidat.   Stoffet flyttes derfor fra liste A til liste i vedlegget til forordning (EU) 540/2011  (innlemmet i EØS-avtalen) til liste E. A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414 og E-listen inneholder stoffer som  er kandidater for substitusjon.  Preparater med stoffer på denne listen kan nektes godkjenning dersom det er andre alternative preparater for samme bruksområde på markedet med mindre negative egenskaper. Dette selv om preparatene ellers oppfyller alle krav til godkjenning. 
   
Merknader  

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmidler er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i henhold til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler (innlemmet i EØS-avtalen). Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk for plantevernmidler, rådsdirektiv 91/414/EØF. Stoffer som står på listen skal etter hvert revurderes etter de nye, strengere reglene i forordning (EF) nr. 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoff skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

EUs program for revurdering av aktive stoffer kalles AIR (Annex I Renewal Project). Programmet ble startet opp under EUs gamle regelverk for plantevernmidler (direktiv 91/414/EØF), og har blitt videreført under EUs nye regelverk for plantevernmidler (forordning (EF) nr. 1107/2009). AIR-programmet ble oppdelt i fire trinn ut fra når godkjenningsperioden for det enkelte aktive stoff går ut. Programmet fordeler oppgaven med revurderinger mellom medlemslandene, og lister opp aktive stoffer som tidligere er godkjent i henhold til 91/414, og som skal vurderes på ny fordi godkjenningen går ut. De fire trinnene er vedtatt som forordninger.

Dette stoffet er vurdert  i henhold til EUs revurderingsprogram AIR-2 der det kan variere hvilket datagrunnlag som er lagt til grunn. Der datakravene (evt kriteriene) er basert på direktiv 91/414/EØF, vil Norges tilpasningstekst gjøres gjeldende dersom preparatet søkes godkjent i Norge.
   
Rettslige konsekvenser 
Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler  ved at listen over godkjente aktive stoffer blir oppdatert. 
  
Administrative og økonomiske konsekvenser    
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.
   
Sakkyndige instansers merknader  
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Preparatet Sumi Alpha er godkjent i Norge til bekjempelse av skadedyr i en rekke kulturer, blant annet i korn.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2047
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32015R2047

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2015
Frist returnering standardskjema: 09.02.2016
Dato returnert standardskjema: 13.01.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 86/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker