POPs/HBCD

Rådsforordning (EU) 2015/293 av 1. mars 2016 om endring av vedlegg I til Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter

Council Regulation (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.10.2015

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen ble vedtatt 1. mars 2016. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifter (POPs-forordningen) gjennomfører beslutninger i Stockholmkonvensjonen (global) og i Langtransportkonvensjonen (regional). POPs-forordningen inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling for persistente organiske miljøgifter som omfattes av kravene i Stockholmkonvensjonen og Langtransportkonvensjonen. Det sjette partsmøtet til Stockholmkonvensjonen i mai 2013 vedtok på bakgrunn av et norsk forslag at den bromerte flammehemmeren HBCD (heksabromosyklododekan) er en persistent organisk miljøgift (POP) og at stoffes skal fases ut globalt. HBCD ble listet i konvensjonens vedlegg A, som forplikter parter av konvensjonen til å fatte nødvendige tiltak for eliminering av stoffet. HBCD brukes særlig som brannhemmende middel i plastskum (ekstrudert- og ekspandert polystyren). Forordning (EU) 2016/293 inkluderer restriksjoner av HBCD i POPs-forordningen vedlegg I for å følge opp forpliktelser i henhold til Stockholmkonvensjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EF) nr. 850/2004 (POPs-forordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2007. Forordning (EF) nr. 850/2004 er gjennomført i produktforskriften, og gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften. Fristen for gjennomføring av HBCD-forbudet var november 2014. EU utsatte gjennomføringen av forbudet mot HBCD i POPs-forordningen en periode for å vurdere juridiske aspekter i forhold til REACH-forordningen, siden HBCD er oppført på vedlegg XIV (stoffer underlagt krav om godkjenning) i REACH.  For å følge opp våre internasjonale forpliktelser, og siden det var Norge som fremmet forslaget om regulering av HBCD i 2008, fastsatte Norge i februar 2015 en nasjonal regulering av HBCD i produktforskriften. Den skal gjelde inntil EU gjennomfører kravene til HBCD i Stockholmkonvensjonen i POPs-forordningen. Utkast til norsk forskrift var på alminnelig høring juni – september 2014.POPs-endringer gjennomføres ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordning (EU) 2016/293 er ikke vurdert til å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. Som forslagsstiller har Norge alt innført restriksjoner av HBCD for å følge opp Stockholmkonvensjonen i påvente av de kommende endringene i POPs-forordningen. Det norske byggemarkedet har sluttet å benytte produkter med HBCD. HBCD produseres ikke i Norge, og videre har norskprodusert EPS (ekspandert polystyren) i flere år vært uten HBCD. Arbeid utført i ekspertkomiteen under Stockholmkonvensjonen og i norsk regi har vist at det finnes både kjemiske og ikke-kjemiske erstatninger til all bruk av HBCD.

Samtidig med gjennomføringen av forordning (EU) 2016/293 i kapittel 4 i produktforskriften vil den nasjonale reguleringen av HBCD i produktforskriftens kapittel 2-7 bli opphevet.  De viktigste endringene mellom vår nasjonale regulering og EUs regulering vil være innføring av en konsentrasjonsgrense på 0,01 vektprosent for innhold av HBCD som stoff, stoffblanding og i produkt for utilsiktede sporforurensninger. Videre vil det bli unntak fra forbudet for bruk av ekstrudert- og ekspandert polystyren i bygninger under visse betingelser frem til 26. november 2019.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2015)409
Rettsaktnr.: 2016/0293
Basis rettsaktnr.: 0850/2004
Celexnr.: 32016R0293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.03.2016
Frist returnering standardskjema: 03.03.2016
Dato returnert standardskjema: 03.03.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 147/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.12.2015
Høringsfrist: 10.03.2016
Frist for gjennomføring: 09.07.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 09.07.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.07.2016

Lenker