Såkorn - hybridsorter av bygg

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv (EU) 2015/1955 av 29. oktober 2015 som endrer vedlegg I og II i rådsdirektiv 66/402/EØF om handel med såkorn

Commission Implementing Directive (EU) 2015/1955 of 29 October 2015 amending Annexes I and II to Council Directive 66/402 EEC on the marketing of cereal seed

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder endringer i rådsdirektiv 66/402/EØF om markedsføring av såkorn. Med endringene innføres spesifikke krav som skal følges ved såvareproduksjon av hybridsorter av bygg. Dette er krav til avstand fra andre pollenkilder ved selve dyrkingen. Det stilles også krav til maksimalt innhold av urenheter, og til nivå på hansterilitet i hunkomponenten, i tillegg til sortsidentitet og -renhet. Kravene til nivået på hansterilitet og til sortsidentiteten og -renheten skal kontrolleres i det offentlige kontrollfeltet (official post control test).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten krever en mer spesifikk kontroll av det enkelte såvareparti enn hva som er vanlig for sorter som ikke er hybridsorter, på et offentlig kontrollfelt. Så lenge det ikke er såvareproduksjon av hybridsorter i Norge, vil kravet ikke få noen administrative eller økonomiske konsekvenser. Dersom det skulle bli såvareproduksjon av hybridsorter i Norge, må Mattilsynet som ansvarlig myndighet, opparbeide seg kompetanse om slik produksjon.

Sakkyndige instansers merknade

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Bakgrunnen for å foredle fram hybridsorter av bygg, er å oppnå bedre sykdomsresistens og høyere avling enn hos sorter som ikke er hybrider. Det er ingen norske hybridsorter av bygg på norsk liste over godkjente plantesorter. Foredling av hybridsorter er svært kostnadskrevende og komplisert, og det er ingen planer pr dags dato om å foredle fram norske hybridsorter. Det er imidlertid en viss interesse for å prøve hybridsorter av høstbygg også i norsk landbruk. Forutsatt tilgang på utenlandske sorter med god nok overvintringsevne under norske forhold, er det grunn til å forvente dyrking av hybridsorter i Norge. Dyrking av hybridsorter av rug i Norge, gjøres i dag med importert såvare. Selv om det skulle bli dyrking av hybridsorter av bygg i Norge, er det derfor ikke gitt at det blir noen såvareproduksjon her. Produksjon av såvare av hybridsorter er utfordrende. Det er noe av bakgrunnen for at EU har utviklet mer spesifikke bestemmelser om slik produksjon. Skulle dyrking av hybridsorter av bygg får noe særlig omfang i åra framover, kan det imidlertid tenkes at det vil bli ønske om norskprodusert såvare.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2015)1955
Rettsaktnr.: 2015/1955
Basis rettsaktnr.: 66/402/EØF
Celexnr.: 32015L1955

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2015
Frist returnering standardskjema: 19.11.2015
Dato returnert standardskjema: 19.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 009/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.01.2016
Høringsfrist: 01.03.2016
Frist for gjennomføring: 01.07.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker