Endr. av forordning 669/2009 - 4. kv. 2015

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1607 av 24. september 2015 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1607 of 24 September 2015 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 24. september 2015, med ikrafttredelse 1. oktober 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen.

Forordning (EU) 2015/1607 trer i kraft 1. oktober 2015 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Jordnøtter (peanøtter) fra Gambia (aflatoksiner - fôrvarer og næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av flere funn de siste årene.
- Frosne bringebær fra Serbia (norovirus - næringsmidler) tas inn på listen, med kontrollfrekvens på 10 %, på grunn av flere funn det siste året.

Ut av listen:
- Mynte fra Marokko (pesticider - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av få funn av pesticider i dette produktet.
- Betelblader (paanblader - Piper betle L.) fra Thailand (salmonella - næringsmidler) på grunn av få funn av salmonella på dette produktet.
- Tørkede druer (vindruer) fra Usbekistan (okratoksin A - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av få/ingen funn av okratoksin A i dette produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke registrert noen direkteimport av peanøtter fra Gambia eller frosne bringebær fra Serbia de siste årene. Hvis næringen ønsker å importere disse to produktene direkte til Norge vil de få kostnader med grensekontrollen (dokumentkontroll og evnt. fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Fjerningen av tre produkter fra listen vil gjøre det lettere for næringen å importere disse produktene. Ved at det ikke har vært noen direkteimport av disse produktene de siste årene vil fjerningen for Mattilsynets del ikke gi noen direkte besparelse. Men ved at de fjernes fra listen, vil man ikke lenger trenge å gjennomføre en grensekontroll av produktene ved direkteimport til Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av mynte fra Marokko, betelblader fra Thailand og tørkede druer fra Usbekistan fremstår som fornuftig sett i forhold til at det vurderes at det ikke er knyttet noen risiko til dette produktet.

Innføringen av produktene jordnøtter (peanøtter) fra Gambia og frosne bringebær fra Serbia på listen, fremstår også som fornuftig sett i forhold til utfordringene med disse produktene med funn av henholdsvis aflatoksiner og norovirus.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1607
Celexnr.: 32015R1607

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.10.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 01.10.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker