Endring av vedlegg II til skipsavfallsdirektivet (2000/59)

Kommisjonsdirektiv (EU) nr. 2015/2087 av 18. november 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip

Commission Directive (EU) 2015/2087 of 18 November 2015 amending Annex II to Directive 2000/59/EC of the European Parliament and the Council on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.09.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Etter komitebehandling (COSS) den 23. juni 2015 fikk Kommisjonens forslag til endring av vedlegg II til direktiv 2000/59/EC om avfallshåndtering nødvendig oppslutning. Forslaget ble sendt videre til parlamentet/rådet den 26. juli. Protestfristen gikk ut den 26. oktober 2015, og rettsakten forventes snart formelt vedtatt og publisert.

Vedlegg II er en skjematisk oppstilling av opplysninger som skal meldes før anløp i havnen, og disse reglene er i dag tatt inn i forurensningsforskriften kapittel 20 vedlegg 2. Formålet med endringene er dels å bringe direktivet i overensstemmelse med MARPOL Annex V gjeldende fra 1/1-2013, om kategorisering av avfallstyper. Dels ønsker man bedre registrering av faktisk levert avfall i forrige havn som grunnlag for å vurdere om skipet har dokumentert tilstrekkelig kapasitet til å kunne gå videre til neste havn uten å levere avfall.

Kommisjonen jobber uavhengig av disse endringene med en mer fullstendig revisjon av direktivet, men det vil måtte følge den ordinære lovgivningsprosessen i EU og går dermed sin gang og berøres ikke av dette konkrete utkastet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Dersom endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen innebærer dette at det vil være behov for å endre forurensningsforskriften § 20-7 vedlegg II "Opplysninger som skal meldes før anløp". Gjennomføringsfristen i EU er 9. desember 2016.

Det ble presisert fra Kommisjonen under komitebehandlingen at endringene ikke innfører noe krav om at det utstedes noen form for kvittering ved levering av avfall. Ved levering til ubemannede mottaksanlegg mv. vil opplysninger om hva som er levert være basert på egenerklæring.
 
Det er også behov for noen mindre endringer i forurensningsforskriften som følge av innføringen av Single Window / SafeSeaNet Norway som fant sted 1. juni 2015. Paragraf 20-7 pålegger skipsfører å sende avfallsmelding til havnen, mens det riktige etter 1. juni er at denne meldingen skal gis i SafeSeaNet Norway. Videre er havneansvarliges plikt i § 20-8 første ledd til å videresende avfallsmeldinger til Sjøfartsdirektoratet ikke lenger relevant, ettersom Sjøfartsdirektoratet har lesetilgang til disse meldingene i systemet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringskravet for skipsfører ligger dere allerede, og tilleggsopplysningene som skal rapporteres skal også i dag være kjent for skipsfører. Rettsakten innebærer derfor ingen konsekvenser av betydning for næring eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles i spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert.

Vurdering

Utkastet vurderes EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/2087
Basis rettsaktnr.: 2000/59/EF
Celexnr.: 32015L2087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2015
Frist returnering standardskjema: 08.09.2015
Dato returnert standardskjema: 08.09.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker