Gjennomføring av endringer i CSM RA - forordningen

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136 som endrer forordning 402/2013 om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1136 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.09.2015

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 er en såkalt "amending Implementing Regulation" som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) 402/2013 som er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett ved forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering. Forskriften som gjennomførte rettsakten i norsk rett trådte i kraft 21.05.2015.

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 inneholder hovedsaklig presiseringer og klargjøringer, herunder endrede og nye definisjoner og grenseverdier. I tillegg endres begrepet "Risk Acceptance Criteria" til "Design Targets". Dette etter lange diskusjoner med bransjen og myndighetene hvor de fleste er enige i at dette er et mer riktig begrep.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1136 er en såkalt "amending Implementing Regulation" som gjør endringer i kommisjonsforordning (EU) 402/2013 som er gjennomført i EØS-avtalen og i norsk rett ved forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering, og som trådte i kraft 21.05.2015. Forordning (EU) 2015/1136 tas inn i norsk rett ved at Statens jernbanetilsyn vedtar en endringsforskrift til forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører i realiteten ingen nye krav eller plikter for private eller det offentlige da det i hovedsakpresiseringer og begrepsendringer av krav som allerede er innført ved gjennomføringen av forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering. Det er ikke identifisert vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Presiseringene kan ha en positiv effekt både for bransjen og myndighetene da regelverket blir klarere.

Sakkyndige instansers merknader

Aktørene/bransjen har under utarbeidelsen av rettsakten gitt innspill til Statens jernbanetilsyn om at endringene i forordningen er er akseptable. Dette er videreformidlet til ERA i 2013.

I tillegg har bransjen, blant annet infrastrukturforvalter, deltatt i arbeidet med å utarbeide forordningen.

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 42ej den 05.02.2016 og gjennomført i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering den 09.02.2016 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/136/EU
Basis rettsaktnr.: 20o4/49/EF
Celexnr.: 32015R1136

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.07.2015
Frist returnering standardskjema: 06.11.2015
Dato returnert standardskjema: 11.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 28/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker