Rapportering VOC maling og lakk (2015)

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om å etablere et felles format for innsending av medlemsstatenes rapporterer etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i enkelte malings- og lakkprodukter

Commission implementing decision establishing a common format for the submission of Member State reports on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2015

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.10.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble votert over i komitologi-komitéen 21. august 2015, og fikk en positiv anbefaling.

Denne rettsaken er nå opphevet i EU i forbindelse med at forordning om markedstilsyn og produktansvar (EU) 2019/1020 medfører en rekke endringer som også omfatter dennne rapporteringen. Den er derfor heller ikke lenger EØS-relevant.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutningen gjelder et spørreskjema for medlemslandenes tredje rapportering om gjennomføring og oppfølging av direktiv 2004/42/EF, som gjelder innhold av flyktige organiske forbindelser (VOC) i enkelte maling- og lakkprodukter. VOC-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 5. juni 2005. Ifølge direktivets art. 7 skal det etter de to første rapporteringene rapporteres med 5 års mellomrom. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet skal blant annet ansvarlig myndighet oppgis og kopi av nasjonalt overvåkingsprogram vedlegges. Det spørres også om hvordan man velger tilsynsobjekter og resultater fra overvåkingsprogrammet, samt hvordan unntaket i art. 3 nr. 2 for produkter til bruk i virksomheter som omfattes av direktiv 1999/13/EF om VOC håndteres.

Denne rettsaken er nå opphevet i EU i forbindelse med at forordning om markedstilsyn og produktansvar (EU) 2019/1020 medfører en rekke endringer som også omfatter dennne rapporteringen. Den er derfor heller ikke lenger EØS-relevant.

 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 7. Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 2. Miljødirektoratet rapporterer videre til ESA. Norge har rapportert på de to tidligere spørreskjemaene. Beslutningen vil ikke ha rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet på skriftlig prosedyre i SU Miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Temaene i spørreskjemaet kommer inn under normal oppfølging av regelverk som vedtas. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2004/42/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker