Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utfyllende bestemmelser til MiFID om kriteriene for tilknyttet aktivitet

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 2017/592 av 1. desember 2016 som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om kriteriene for hvilken virksomhet som anses tilknyttet aktivitet til hovedvirksomheten

Commission delegated Regulation (EU) 2017/592 of 1 December 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on criteria for establishing when an activity is to be considered to be ancillary to the main business

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU men foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2014/65 (MiFID) om kriteriene for hvilken virksomhet som anses som tilknyttet aktivitet. Kriteriene har betydning for fastsettelsen av unntaket fra konsesjonsplikt i MiFID II art. 2(1)j.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen skal tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede ligger i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2016)7643
Rettsaktnr.: 2017/592
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/65/EF
Celexnr.: 32017R0592

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2019
Frist returnering standardskjema: 01.01.2019
Dato returnert standardskjema: 01.01.2019
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen