Utfyllende bestemmelser til MiFID om kriteriene for tilknyttet aktivitet

Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. .../… av [dato] som supplerer europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU når det gjelder tekniske reguleringsstandarder om kriteriene for hvilken virksomhet som anses tilknyttet aktivitet til hovedvirksomheten

Commission delegated Regulation (EU) No …/… of [date] supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on criteria for establishing when an activity is to be considered to be ancillary to the main business

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.09.2015

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

ESMA sendte forslag til teknisk standard (RTS) til Kommisjonen 28. september 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen er en teknisk standard som gir utfyllende bestemmelser til direktiv 2014/65 (MiFID) om kriteriene for hvilken virksomhet som anses som tilknyttet aktivitet. Kriteriene har betydning for fastsettelsen av unntaket fra konsesjonsplikt i MiFID II art. 2(1)j.

Vurdering

Rettsakten vil etter planen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett sammen med MiFID II/MiFIR.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: Direktiv 2014/65/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen