Vet - fristatus IBR i Baden-Würtenberg i Tyskland og Valle d'Aosta i Italia

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1765 av 30. september 2015 om endring av vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF som angår status som fri for infeksiøs bovin rhinotracheit for delstaten Baden-Württemberg i Tyskland og regionen Valle d'Aosta i Italia

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1765 of 30 September 2015 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the infectious bovine rhinotracheitis-free status of the Federal State of Baden-Württemberg of Germany and of the region Valle d'Aosta of Italy

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 9. september 2015 og publisert på OJ den 2. oktober 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.
Rettsakten endrer kapittel I i vedlegg I og II av beslutning 2004/558/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) forårsaket av bovint herpesvirus type 1 (BHV-1). Den føderale staten Baden-Würtenberg i Tyskland og regionen Valle d'Aosta i Italia oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for sykdommen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1765
Basis rettsaktnr.: 2004/558/EF
Celexnr.: 32015D1765

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2015
Frist returnering standardskjema: 20.10.2015
Dato returnert standardskjema: 06.11.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 002/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker