Vet - HPAI Canada og USA Iowa og South Dakota

Kommisjonens gjennom føringsforordning (EU) 2015/1884 av 20. oktober 2015 om endring av bilag I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om Canada og USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av fjørfe og fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i disse land

Commission Implementing Regulation (Eu) 2015/1884 of 20 October 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Canada and the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza outbreaks in these countries

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 9. september 2015 og publisert på OJ den 21. oktober 2015.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 798/2008 omhandler krav ved import av fjørfe og fjørfeprodukter fra tredjeland. USA har hatt flere utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI) fra høsten av 2014 og fram til i dag. Nye opplysninger om de siste utbruddene i delstatene Iowa og South-Dakota og pågående bekjempelse av disse utbruddene gjør at regionaliseringen nå kan avgrenses til spesifikke County. På bakgrunn av avtaler med amerikanske myndigheter godkjenner kommisjonen de av USA foreslåtte grensene for regionalisering etter å ha mottatt tilstrekkelig informasjon om utbruddene. Det pålegges beskyttelsestiltak når det gjelder import av fjørfe og  fjørfeprodukter fra de regionaliserte områdene.

I tillegg er tidligere utbrudd i delstatene Iowa, Montana, Nebraska, North Dakota og South Dakota i USA bekjempet. Det samme gjelder tidligere utbrudd i Ontario i Canada. Beskyttelsestiltak iverksatt i forbindelse med disse utbruddene kan derfor oppheves ved at det legges til en sluttdato for den opprettede regionaliseringen.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 i henhold til det ovenfor beskrevne.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1884
Celexnr.: 32015R1884

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker