Vet - import færre enn 20 fjjørfe tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2258 av 4. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 798/2008 som angår import og transitt av enkeltsendinger på under 20 enheter fjørfe, med unntak av strutsefugl, rugeegg og daggamle kyllinger derav

ommission Implementing Regulation (EU) 2015/2258 of 4 December 2015 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards imports and transit of single consignments of less than 20 units of poultry other than ratites, hatching eggs and day-old chicks thereof

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 23.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 9. september 2015 og publisert på OJ den 5. desember 2015.

Sammendrag av innhold

Rettsakten tydeliggjør bestemmelser i forordning (EF) 798/2008. Bestemmelsene gjelder vilkår ved import av færre enn 20 enheter av fjørfe med unntak av strutsefugl, samt import av færre enn 20 enheter av daggamle kyllinger og rugeegg, med unntak av de som stammer fra strutsefugl.

For slike forsendelser gjelder unntak fra ordinære importkrav når det gjelder tilleggsgarantier oppgitt i kolonne 5 av del 2 av vedlegg I til forordning (EF) 798/2008. I henhold til bestemmelser gitt i forordning (EF) 2160/2003 gjelder også unntak fra krav om salmonella kontrollprogram for slike forsendelser dersom de skal direkte til privat eie eller direkte til konsument, alternativt via lokal forhandler direkte til konsument.

Disse bestemmelsene tydeliggjøres ved en omskrivning av artikkel 5 og 14 av forordning (EF) 798/2008. Det legges også til en fotnote til kolonne 9 i del 1 av vedlegg 1 som spesifiserer når krav om salmonellakontrollprogram ikke gjelder.

Det legges det til et helsesertifikat som er spesifikt for forsendelser under 20 enheter av fjørfe, med unntak av strutsefugl, daggamle kyllinger og rugeegg herav.

Videre oppdateres referansene til prøvetakingsprotokoll for Salmonella, slik at det refereres til punkt 2.2. i vedlegg til forordning (EU) 200/2010. Del 1 av vedlegg I til forordning (EU) 798/2008 som inneholder tredjelandslister endres, slik at det vises til krav i helsesertifikat LT20 for de landene hvorfra slike forsendelser tillates importert.

Referanser til utdaterte rettsakter oppdateres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2258/2015
Celexnr.: 32015R2258

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 08.12.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.12.2015

Lenker