VET- ASF Kjøretøy fra Ukraina

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2015/1752 av 2. oktober 2015 om endring av vedtak 2013/426/EU om forholdsregler mot innførsel av afrikansk svinepest-virus til Unionen fra visse tredjeland eller områder av tredjeland, hvor det er bekreftet, at sykdommen forekommer, og om opphevelse av vedtak 2011/78/EU

Commission Implementing Decision 2015/1752 of 02. october 2015 amending Implementing Decision 2013/426/EU on measures to prevent the introduction into the Union of the African swine fever virus from certain third countries or parts of the territory of third countries in which the presence of that disease is confirmed and repealing Decision 2011/78/EU

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.09.2015

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet for å hindre innførsel av afrikansk svinepest (ASF)-virus i forbindelse med nylig utbrudd i Ukraina.

Kommisjonens vedtak 2013/426/EU setter bl.a krav til vask og desinfeksjon av kjøretøy brukt til dyretransport.  Vedtaket har en tredjelandsliste over hvilke land disse kravene stilles til. Dagens liste omfatter Hviterussland og Russland. Denne listen utvides til også å gjelde Ukraina. Antallet levendedyrtransporter ifra disse landene som ankommer Norge som første EØS-land ansees å være liten.

Fordi sykdomssituasjonen fremdeles er ufordelaktig utsettes sluttdato for vedtak 2013/426/Eu ifra 31. desember 2015 til 31. desember 2019.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 7. februar 2011 nr. 113 om særskilte beskyttelsestiltak for å forhindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Ukraina vil tilføres på listen over tredjestater hvor afrikansk svinepest er bekreftet i vedlegg I av forskrift om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av afrikansk svinepest til Norge fra stater utenfor EØS-området. Sluttdato for beskyttelsestiltakene er ikke tatt inn i norsk lov, endring av sluttdato i EUs regelverk medfører dermed innen endring av norsk lov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regelverket medfører lite konsekvenser da antallet transporter som omfattes ansees å være lite.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre til orientering.

Vurdering

Rettsakten ansees som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/1752
Celexnr.: 32015D1752

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.10.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 02.10.2015
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker