EgenskapVerdi
Notat id:24933
Dokument-nr:
Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin
Sortering Vedlegg/protokoll:5
Kapittel i EØS-avtalen:
Sortering Kapittel:0

Tittel:

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1576 av 6. juli 2015 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren.


{"name":"Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1576 av 6. juli 2015 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren.","depName":"LMD","description":{"description":"<p><strong>Sammendrag av innhold</strong></p>\r\n\r\n<p>Forordningen g&aring;r etter &quot;ordin&aelig;r prosedyre&quot;.</p>\r\n\r\n<p>Forordningen endrer gjennomf&oslash;ringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 n&aring;r det gjelder visse &oslash;nologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 n&aring;r det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal f&oslash;res i vinsektoren. Gjennomf&oslash;ringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EU) nr. 1308/2013 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter &ndash; herunder vin.</p>\r\n\r\n<p>Endringene&nbsp;i forordning (EF) nr. 606/2009 gj&oslash;res i all hovedsak for &aring; s&oslash;rge for at EUs regelverk om &oslash;nologiske metoder mv. skal v&aelig;re i samsvar med de til enhver tid gjeldende standardene for &oslash;nologiske metoder mv. som er fastsatt av den internasjonale vinorganisasjonen (OIV). &nbsp;I dette tilfellet har OIV fastsatt tre nye standarder om dette, slik at&nbsp;EU n&aring;&nbsp;gj&oslash;r tilsvarende endringer i&nbsp;sitt regelverk om dette.</p>\r\n\r\n<p>Noen av de &oslash;nologiske metodene mv. som n&aring; tillates brukt etter endringene som&nbsp;gj&oslash;res i forordning (EF) nr. 606/2009,&nbsp;jf. ovenfor, er av en slik art at de ogs&aring; kan brukes p&aring; uredelige m&aring;ter.&nbsp;Forordningen&nbsp;endrer derfor ogs&aring;&nbsp;forordning (EF) nr. 436/2009, slik at det kreves at bruk av en av de aktuelle&nbsp;&oslash;nologiske metodene mv., m&aring; angis i registrene som skal f&oslash;res i vinsektoren, jf. artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009.</p>\r\n\r\n<p><strong>Merknader</strong><br>\r\n<u>Rettslige konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Gjennomf&oslash;ring av rettsakten i norsk rett medf&oslash;rer behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).</p>\r\n\r\n<p><u>&Oslash;konomiske og administrative konsekvenser</u></p>\r\n\r\n<p>Mattilsynet kan&nbsp;ikke se at gjennomf&oslash;ring av rettsakten i norsk rett vil kunne medf&oslash;re &oslash;konomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for &oslash;vrig.</p>\r\n\r\n<p><strong>Sakkyndige instansers merknader</strong></p>\r\n\r\n<p>Rettsakten&nbsp;har v&aelig;rt vurdert&nbsp;av&nbsp;<em>Spesialutvalget for matomr&aring;det</em>, der Landbruks- og matdepartementet, N&aelig;rings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og milj&oslash;verndepartementet,&nbsp;Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten E&Oslash;S-relevant og akseptabel.</p>\r\n","draftno":24933,"draftnoSpecified":true,"relevantInfo":"","relevantInfoPublic":true,"relevantInfoPublicSpecified":true,"relevantInfoUo":null,"statusInfo":"<p>Rettsakten er innlemmet i E&Oslash;S-avtalen</p>\r\n\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n","valuation":"<p><em>N&aelig;rmere om endringene som gj&oslash;res i forordning (EF) nr. 436/2009</em></p>\r\n\r\n<p>Det fremg&aring;r av tilpasningsteksten som er etablert til forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til E&Oslash;S-avtalen, at BARE de opplistede bestemmelsene i forordningen skal gjelde etter E&Oslash;S-avtaleverket. I denne forordningen er det bare artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009 som endres, om plikten til &aring; f&oslash;re registre i vinsektoren. Det fremg&aring;r av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor, at artikkel 41 om registre ikke er gjort til en del av E&Oslash;S-avtaleverket. Mattilsynet mener derfor at endringene som denne forordningen&nbsp;gj&oslash;r i artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009, ikke er E&Oslash;S-relevante. Forordningen&nbsp;b&oslash;r derfor prinsipielt sett, heller ikke legges til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til E&Oslash;S-avtalen. Vi kan ikke se at det er behov for eller hensiktsmessig &aring; etablere en tilpasningstekst til forordningen&nbsp;for &aring; presisere dette, men EFTA-sekretariatet b&oslash;r p&aring; en hensiktsmessig m&aring;te gj&oslash;res oppmerksom p&aring; at den delen av forordningen som endrer artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009, ikke er E&Oslash;S-relevant. Dette m&aring; ogs&aring; f&oslash;lges opp ved senere klarering av utkast til og endelig E&Oslash;S-komitebeslutning om denne forordningen.</p>\r\n\r\n<p>Selv om forordningen hadde blitt lagt til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til E&Oslash;S-avtalen, mener vi at den likevel ikke ville ha blitt gjeldende innen E&Oslash;S, som f&oslash;lge av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor.</p>\r\n\r\n<p><em>Konklusjon:</em></p>\r\n\r\n<p>Mattilsynet mener at rettsakten er delvis E&Oslash;S-relevant (endringene i forordning (EF) nr. 606/2009 er E&Oslash;S-relevante, men ikke endringene i forordning (EF) nr. 436/2009) og akseptabel.</p>\r\n","valuationPublic":true,"valuationPublicSpecified":true,"valuationUo":null},"draft":{"actualImpl":null,"actualImplSpecified":true,"adjustTextMatr":false,"adjustTextMatrSpecified":true,"adjustTextTech":false,"adjustTextTechSpecified":true,"affectsCAM":false,"affectsCAMSpecified":true,"affectsCAMReason":"","article103":false,"article103Specified":true,"articleType":"Forordning","articleno":"1576/2015","basisArticleno":"32013R1308","celexno":"32015R1576","changed":"2016-05-10T16:12:39.333","changedSpecified":true,"constitutionalCompletionRequirements":null,"constitutionalCompletionRequirementsSpecified":true,"depId":0,"depIdSpecified":true,"docno":"","draftStatus":0,"draftStatusSpecified":true,"draftStatusPrev":0,"draftStatusPrevSpecified":true,"draftType":"eøs-gjennomføringsnotat","draftno":24933,"draftnoSpecified":true,"editor":0,"editorSpecified":true,"eeaAttachment":"Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin","eeaAttachmentChapter":null,"eeaAttachmentChapterIndex":0,"eeaAttachmentChapterIndexSpecified":true,"eeaAttachmentIndex":5,"eeaAttachmentIndexSpecified":true,"eeaRelevant":null,"eeaRelevantSpecified":true,"endReview":"2015-12-13T00:00:00","endReviewSpecified":true,"englishTitle":"Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1576 of 6 July 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of these practices in the wine sector registers.","established":"2015-09-07T10:47:52","establishedSpecified":true,"euDeadlineResponse":null,"euDeadlineResponseSpecified":true,"euNotificationAnswered":null,"euNotificationAnsweredSpecified":true,"euNotificationReceived":null,"euNotificationReceivedSpecified":true,"institution":"Kommisjonen","journalLink":"http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.246.01.0001.01.ENG","komLink":"http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2015&number=4510&language=en","komno":null,"lawChange":true,"lawChangeSpecified":true,"lawdataLink":null,"notifyEsa":null,"notifyEsaSpecified":true,"oeilLink":null,"otherLink":null,"partOfEea":"2016-03-18T00:00:00","partOfEeaSpecified":true,"partOfEeaNo":"64/2016","politicalAcceptable":null,"politicalAcceptableSpecified":true,"prelexLink":null,"pubType":"Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen","pubno":22314,"pubnoSpecified":true,"responsible":0,"responsibleSpecified":true,"reviewAnswerLink":null,"reviewLetterLink":null,"reviewedSu":"2015-10-02T00:00:00","reviewedSuSpecified":true,"shortname":"Vin, endringer i 32009R0606 og 32009R0436","showXoEurosite":false,"showXoEurositeSpecified":true,"startImpl":null,"startImplSpecified":true,"startImplText":"","startReview":"2015-11-01T00:00:00","startReviewSpecified":true,"stdformReceived":"2015-07-24T00:00:00","stdformReceivedSpecified":true,"stdformSendDeadline":"2015-11-13T00:00:00","stdformSendDeadlineSpecified":true,"stdformSent":"2015-11-25T00:00:00","stdformSentSpecified":true,"step":0,"stepSpecified":true,"stortingetApproval":null,"stortingetApprovalSpecified":true,"sus":[{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"Matområdet","suId":33,"suIdSpecified":true},{"deleted":false,"deletedSpecified":true,"docTypeId":4,"docTypeIdSpecified":true,"name":"","suId":null,"suIdSpecified":true}],"title":"Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2015/1576 av 6. juli 2015 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren.","validated":false,"validatedSpecified":true,"xo":0,"xoSpecified":true},"draftAttachmentList":[],"draftAttachmentListWithNames":[],"draftStatusText":"Publisert","draftType":4,"draftTypeSpecified":true,"grantApprovalPermission":false,"grantApprovalPermissionSpecified":true,"grantDeletePermission":false,"grantDeletePermissionSpecified":true,"grantPrePublishPermission":false,"grantPrePublishPermissionSpecified":true,"grantPublishPermission":false,"grantPublishPermissionSpecified":true,"grantReturnSenderPermission":false,"grantReturnSenderPermissionSpecified":true,"grantSaveAttachmentPermission":false,"grantSaveAttachmentPermissionSpecified":true,"grantSavePermission":false,"grantSavePermissionSpecified":true,"grantUndeletePermission":false,"grantUndeletePermissionSpecified":true,"grantViewOtherPermission":false,"grantViewOtherPermissionSpecified":true,"mustChangeXOBeforeReturningDraft":false,"mustChangeXOBeforeReturningDraftSpecified":true,"numberOfAttachments":0,"numberOfAttachmentsSpecified":true,"otherDraftId":0,"otherDraftIdSpecified":true,"publication":{"published":true,"publishedSpecified":true,"publishedDate":"2016-05-13T08:36:24.273","publishedDateSpecified":true,"publishedStep":4,"publishedStepSpecified":true,"pubno":24933,"pubnoSpecified":true},"suName":"Matområdet","xoName":"Knut Nordviken"}