Biocid-lavendel-møll

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/678 av 29. april 2016 i overenstemmelse med artikkel 3, stk. 3 i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om et produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres til bekjempelse av møll

Commission Implementing Decision (EU) 2016/678 of 29. april 2016 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on a product consisting of dried lavender blossoms contained in a pad placed on the market to repel moths

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakten ble publisert i EU-register 11. april 2016. Rettsakten ble vedtatt 29. april 2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Beslutning (EU) 2016/678 er utarbeidet etter henvendelse fra Tyskland for å få avgjort om produkt bestående av tørkede lavendelblomster i pose som markedsføres for å avskrekke møll er et biocidprodukt eller et behandlet produkt. Ifølge veileder (på fellesskapsnivå (Union guidance)) er hele levende eller ubehandlede døde organismer (som for eksempel gjær, frysetørret bakterier) eller deler av disse ikke å betrakte som stoffer, blandinger eller produkter i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Tørkede lavendelblomster er derfor heller ikke å anse som et biocidprodukt eller et behandlet produkt i samsvar med biocidforordningen. Gjennom beslutning 2016/678 fastslås dette.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0678
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016D0678

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2016
Frist returnering standardskjema: 03.05.2016
Dato returnert standardskjema: 03.05.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.04.2016
Høringsfrist: 08.06.2016
Frist for gjennomføring: 24.09.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 24.09.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 05.10.2016

Lenker