Endring av unionslisten i aromaforskriften, 2016/1244

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1244 av 28. juli 2016 om endring i vedlegg I til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer fra en gruppe forbundet med en alfa-beta umettethet struktur

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1244 of 28 July 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances from a group related with an alpha beta unsaturation structure

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser når det gjelder endring for 5 aromastoffer.

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1244 of 28 July 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from a group related with an alpha beta unsaturation structure.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, ved å endre bruksområdet for 5 aromastoffer på unionslisten.

Stoffene er som følger: p-menta-1,8-dien-7-ol (FL nr. 02.060), myrtenol (FL nr. 02.091), myrtenal (FL nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-ylacetat (FL nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL nr. 09.302). Stoffene tilhører den kjemiske undergruppen 2.2 i FGE.19. Frist for fremleggelse av supplerende vitenskapelige data var 31. desember 2012. Søkeren har sendt inn data.

Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117). Stoffet ble brukt som et representativt stoff for gruppen. Det var dette stoffet de toksikologiske dataene ble sendt inn for. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har vurdert de innsendte dataene. I risikovurderingen fra 24. juni 2015 konkluderte EFSA med at p-mentha-1,8-dien-7-al (FL no. 05.117) er genotoksisk "in vivo". Det er derfor sikkerhetsmessige betenkelig å bruke p-mentha-1,8-dien-7-al som aromastoff. Dette stoffet er fjernet fra EU-listen ved Kommisjonens forordning (EU) 2015/1760.

I sin risikovurdering konkluderte EFSA også med at siden p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er representativt for stoffene i denne gruppen, er det potensielle sikkerhetsmessige betenkeligheter ved alle stoffene i gruppen. For stoffene p-menta-1,8-dien-7-ol (FL nr. 02.060), myrtenol (FL nr. 02.091), myrtenal (FL nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-ylacetat (FL nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL nr. 09.302) var det frist for å sende inn ytterligere data innen 30. april 2016. EFSA er ikke ferdig med sin vurdering av stoffene. KOM har derfor besluttet å endre betingelsene for bruk av de fem stoffene, slik at de bedre avspeiler bruksområdene for disse.

Overgangstid

Matvarer der noen av de fem smaksstoffene er tilsatt, som ikke er i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg I til forordningen, og var lovlig plassert på markedet før ikrafttredelsen av denne forordning, kan markedsføres inntil deres dato for minimum holdbarhet eller dato for bruk.
Matvarer importert til EU/EØS der noen av disse aromastoffene som er lagt til, og som ikke er i samsvar med vilkårene som er fastsatt i vedlegget til denne forordning, kan markedsføres inntil deres dato for minimum holdbarhet eller dato for bruk. Det må kunne vises at matvarene ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til EU/EØS før ikrafttredelsen av denne forordningen.
Overgangsperioder som er gitt over får ikke anvendelse for blandinger av aromastoffer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1244/2016
Basis rettsaktnr.: 2008/1334
Celexnr.: 32016R1244

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 15.08.2016
Frist returnering standardskjema: 16.08.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 229/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.08.2016
Høringsfrist: 28.09.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 31.01.2017

Lenker