Financial services budget line 12 02 01

Budsjettlinje 12 02 01 - EU Kommisjonen - finansielle tjenester

Financial services budget line 12 02 01

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rådets beslutning gjelder det årlige tilskuddet som skal dekke Europakommisjonens arbeid på området for finansielle tjenester. Beslutningen gjelder for året 2017.

Norge bidrar til å dekke ulike deler av Europakommisjonens budsjett som knytter seg til aktiviteter i kommisjonen som Norge deltar i eller har interesser i. Budsjettlinje 12 02 01 i Europakommisjonens budsjett for 2017 skal dekke utgifter knyttet til arbeid innen finansielle tjenester.

Budsjettlinje 12 02 01 ble endret i 2016 etter en omorganisering i Europakommisjonen i 2015, og gjelder siden 2016 bare finansiering av aktiviteter innenfor finansielle tjenester. Budsjettlinje 12 02 01 har siden 2016 vært forberedt i EFTA Working Group Financial Services.

Det er lagt opp til at EØS-komiteen skal behandle saken 13. juni 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norges bidrag til Europakommisjonens arbeid med det indre marked er omtalt i Næring- og fiskeridepartementets fagproposisjon for 2017 jf. Prop 1 S (2016-2017) kapittel 924 post 70. Kontigenten betales samlet av Utenriksdepartementet mot senere refusjon fra de enkelte departementetene. Norges bidrag til budsjettlinje 12 02 01 vil for 2017 dekkes over Finansdepartementets budsjett på kapittel 1602 Finanstilsynet. Bidraget for 2017 er 113 321 euro.

Sakkyndige instansers merknader

Kontigenten er en del Finansdepartementets budsjett for 2017.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: