Endring av tredje førerkortdirektiv vedlegg III (helsekrav)

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1106 av 7. juli 2016 om endring av direktiv 2006/126 / EF av Europaparlamentet og Rådet om førerkort

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2016/1106 of 7 July 2016 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.04.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Forslaget ble vedtatt i skriftlig prosedyre i EUs Førerkortkomite 19. februar 2016, og ble sendt over til Rådet og Europaparlamentet samme dag. Direktivet ble vedtatt  7. juli 2016

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 7. juli 2016 endringsdirektiv 2016/1106 om endring av av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv)

Endringsdirektivet gjelder oppdatering av tredje førerkortdirektiv vedlegg III om helsekrav. Bakgrunnen for endringen er at den vitenskapelige kunnskapen om medisinske tilstander har endret seg siden vedtakelsen av tredje førerkortdirektiv, og det er derfor et behov for å oppdatere bestemmelsene om hjerte-og karsykdommer og diabetes, slik at helsekravene i direktivet gjenspeiler den nyeste kunnskapen.

Fristen for implementering av endringsdirektivet er 1. januar 2018.

Diabetes
De nye direktivbestemmelsene omfatter den seneste medisinske forståelsen av diagnose og behandling (spesielt vedrørende hypoglykemi), samt tar i betraktning risikoen som er forbundet med kjøring i gruppe 1 (lette klasser). I endringsdirektivet også høyde for at feltet er i utvikling, og at det derfor er behov for fleksibilitet for medlemslandene.  Kommisjonen har derfor tatt inn en bestemmelse som gir nasjonale myndigheter en mulighet til å vurdere at det i spesielle enkeltsaker, der konkrete omstendigheter vedrørende pasienten kan forsvare utstedelse eller fornyelse av førerkort, kan gjøres unntak fra bestemmelsene, under streng medisinsk kontroll.

Hjerte- og karsykdommer
De nye direktivbestemmelsene skiller mellom tilstander der førerkort generelt kan utstedes eller fornyes dersom visse vilkår er oppfylt, og tilstander der førerkort som en generell regel ikke skal utstedes eller fornyes. For tilstander som faller inn under sistnevnte alternativ, er medlemslandene gitt en mulighet for relevant nasjonal medisinsk myndighet å vurdere om det i begrunnede enkelttilfeller skal gis unntak hvis det er klart at føreren ikke utgjør en økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette gir medlemslandene mulighet til å ta hensyn til individuelle særtrekk hos den enkelte fører, samt tilpasse reglene til fremtidig utvikling i feltet.

Det er i tillegg tatt inn bestemmelser som gir medlemslandene muligheten til å begrense utstedelse eller fornyelse av førerkort til personer med hjerte- og karsykdommer som ikke er dekket i vedlegget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det ble i stor grad tatt høyde for de nye direktivbestemmelsene i endring av vedlegg 1 til førerkortforskriften som trådte i kraft 1 oktober 2016. Det kan bli behov for enkelte mindre presiseringer i kravene til hjerte- og karsydommer. Det vil også bli vurdert å benytte seg av den mulighet som direktivet gir til å gi førere i førerkortgruppe 1  som bruker legemidler som kan gi hypoglykemi mer individuell vurdering og oppfølging av behandlende lege.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bestemmelsene om hjertesykdom for innehavere av førerkortgruppe 2 (i Norge gruppe 2 og 3) har betydning for enkelte gruppers mulighet for fortsatt deltakelse i arbeidslivet, og kan dermed få trygdeøkonomiske konsekvenser. Videre kan endringer i helseattesten eventuelt føre til økte kostnader for å få utstedt helseattesten. Ut over dette får direktivet ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for Transport.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relvant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet innebærer som nevnt en oppdatering av allerede eksisterende helsekrav, og tar høyde for at feltet er i utvikling. De någjeldende kravene etter førerkortforskriften vedlegg III er implementert i førerkortforskriften vedlegg 1.

Direktiv vurderes som akseptabelt, og anses å være EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1106/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF
Celexnr.: 32016L1106

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.03.2016
Frist returnering standardskjema: 27.04.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker