MAR - utfyllende forordning om prosedyrer for etablering, opprettholdelse og endringer i akseptert markedspraksis

Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2016/908 av 26.2.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmessige tekniske standarder for de kriterier, den prosedyre og de krav som skal stilles ved fastsetting av en akseptert markedspraksis samt betingelsene for opprettholdelse, avvikling eller endringer i den aksepterte praksisen.

Commision delegated regulation (EU) 2016/908 of 26.2.2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council laying down regulatory technical standards on the criteria, the procedure and the requirements for establishing an accepted market practice and the requirements for maintaining it, terminating it or modifying the conditions for its acceptance.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. 

 

Sammendrag av innhold

Den delegerte forordningen er et supplement til MAR - markedsmisbruksforordningen (forordning (EU) nr. 596/2014). MAR og supplerende bestemmelser til MAR legger opp til fullharmonisering slik at verdipapirmarkedet i EØS er regulert likt på de områdene som omfattes av regelverket. MAR oppstiller adferdsregler mht hva som skal regnes som markedsmisbruk - særlig med henvisning til handelsmønstre. MAR artikkel 15 forbyr markedsmanipulasjon. MAR har regler om "akseptert markedspraksis". Adferd som i utgangspunktet er ulovlig kan være lovlig hvis den er akseptert av nasjonal tilsynsmyndighet. Denne delegerte forordningen presiserer hva som skal tas i betraktning ved fastsettelse av en "akseptert markedspraksis".

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften. Forordningen gjennomføres i norsk rett ved forskrift når MAR er gjennomført. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få betydelige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/908
Basis rettsaktnr.: (EU) nr. 596/2014
Celexnr.: 32016R0908

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 21.06.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker