Markedsmisbruksforordningen (MAR) utfyllende kommisjonsforordning for utarbeiding av enhetlige innsiderlister

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/347 av 10. mars 2016 om tekniske standarder for så vidt angår det nøyaktige formatet for innsiderlister og for ajourføring av innsiderlister, for gjennomføringen av Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (MAR)

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council - regarding MAR

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.04.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen. 

 

Sammendrag av innhold

Dette er en utfyllende kommisjonsforordning til markedsmisbruksforordningen (MAR)  (EU) nr. 2014/596. Standarden gir nærmere bestemmelser om føring av innsiderlister, som beskrevet i MAR artikkel 7 og 18, slik at dette blir ensartet gjennomført i EØS-området.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av MAR og denne forordningen vil medføre behov for endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen. 

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0000/2016
Basis rettsaktnr.: 32014R0596
Celexnr.: 32016R0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2015
Frist returnering standardskjema: 01.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2015
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker