EØS-notatbasen

Vin, endringer i 32009R0606 når det gjelder visse ønologiske metoder

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2016/765 av 11. mars 2016 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder.

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/765 of 11 March 2016 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices.

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.04.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 i form av at det på nærmere bestemte vilkår, åpnes for bruk av aktivatorer for eple-melkesyregjæring, som ønologisk metode. Gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EU) nr. 1308/2013 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0765/2016
Basis rettsaktnr.: 32013R1308
Celexnr.: 32016R0765

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.09.2016
Frist returnering standardskjema: 08.07.2016
Dato returnert standardskjema: 08.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 255/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.09.2016
Høringsfrist: 18.11.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker