Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidsforhold i fiskerisektoren

Rådsdirektiv (EU) 2017/159 av 19. desember 2016 om iverksetting av avtalen inngått mellom General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (COGECA), European Transport Workers’ Federation (ETF) og The Association of National Organisations of Fishing Enterprises (EUROPÊCHE) av 21. mai 2012 om gjennomføringen av ILO-konvensjonen fra 2007 om arbeidsforhold i fiskerisektoren

Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers' Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2016

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

På EU-nivå har partene i fiskerisektoren blitt enig om en avtale som vil gjøre største delen av ILO-konvensjonen om arbeidsforhold i fiskerisektoren (ILO 188) bindende for EUs medlemsstater. Avtalen er gjennomført som et Kommisjonsdirektiv, og direktivet er hjemlet i EU-traktaten artikkel 155 (2). 

ILO 188 regulerer minsterettigheter til arbeidstakere og andre deltakere i fiskerisektoren. Konvensjonen angir regler om helse, miljø og sikkerhet, i tillegg til kontraktuelle forhold knyttet til arbeidsavtaler, lønn og betaling mv. Konvensjonen stiller også krav til myndigheter når det gjelder tilsyn, kontroll og håndhevelse.

Direktiv 2017/159 gjør gjeldende en avtale som i stor grad baserer seg direkte på konvensjonsteksten. På to punkter er det likevel forskjell: 

ILO 188 gjelder enhver person om bord på fiskefartøy som omfattes av definisjonen fisker i ILO 188 artikkel 1 bokstav e. Kommisjonens forslag har et noe snevrere anvendelsesområde, ved at den i utgangspunktet bare gjelder fiskere som er under kontrakt eller har et ansettelsesforhold om bord. For å beskytte disse er det likevel slik at virkeområdet også inkluderer alle andre fiskere som befinner seg om bord på samme fartøy.

Når det gjelder arbeids- og hviletid går direktivet noe lenge enn ILO 188, ved at direktivet også legger til gjeldende verneregler i EUs arbeidstidsdirektiv (2003/88/EC) artikkel 21 om arbeidstakere om bord på sjøgående fiskefartøy. Direktivet er derfor en sammenstilling av ILO 188 artikkel 13 og 14 og Direktiv 2003/88/EC artikkel 21, som samlet sett gir en høyere grad av vern enn det konvensjonen gir. 

Direktiv 1994/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen er blant annet gjennomført i forskrift 25. april 2002 nr. 423 om arbeid og utplassering av ungdom på norske skip. Det følger av ILO 188 artikkel 9 at 16 år er minstealder for arbeid om bord på fiskefartøy, jf. skipssikkerhetsloven § 18. Etter nærmere angitte vilkår åpner ILO 188 for en nedre grense på 15 år for arbeid om bord på fiskefartøy. Grensen på 15 år som følger av ILO 188 artikkel 9, er høyere enn de aldersgrensene som er fastsatt for arbeid om bord i fiskefartøy etter gjeldende rett. Det kreves derfor endringer i enkelte bestemmelser i forskriften om minstealder og arbeidstid for ungdom som skal arbeide om bord slike fartøy.

Direktivet trer i kraft samtidig med Konvensjonen. Norge har ratifisert ILO 188, og konvensjonen har oppnådd et tilstrekkelig antall ratifikasjoner (10 stater hvorav 8 kyststater) til å tre i kraft 16. november 2017.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettslige konsekvenser av ILO 188 ble vurdert i forbindelse med ratifikasjonen av konvensjonen. Det er vurdert at det ikke vil være nødvendig med lovendringer, men at det likevel vil være behov for noen mindre forskriftsendringer. De innholdsmessige forskjellene på Konvensjonen og direktivet har liten betydning for den nasjonale gjennomføringen ettersom ikrafttredelse av direktivet følger konvensjonen, og virkeområdet for konvensjonen er videre enn direktivet. Direktiv 2003/88/EC artikkel 21 er i dag gjennomført i forskrift om arbeids- og hviletid på fiske- og fangstfartøy (FOR-2003-06-25-787).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil bli krav om bemanningsoppgave som ikke tidligere har hatt krav om dette. I tillegg er det et krav at rederiene må formidle mannskapslister til land. Dette er eksempler på merkbare endringer for rederisiden når det gjelder norske fiskefartøy. Dette er likevel ikke konsekvenser som følger av det foreslåtte EU-direktivet, men som allerede følger av Norges ratifisering av ILO 188.  

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2017/159 er innholdsmessig i tråd med forslaget til direktiv som har vært forelagt partene i fiskerisektoren i Norge. Sjømannsforbundendes fellessekretariat uttrykte støtte til EUs forslag, og påpekte særlig at det er positivt at arbeidsforholdene i fiskerisektoren i EU og internasjonalt med dette forbedres. Pelagisk forening er for økt trygghet i fiskerisektoren, men har generelt påpekt viktigheten av å prioritere de riktige tiltakene. 

Vurdering

Direktivet er relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2016)235
Rettsaktnr.: 2017/159/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017L0159

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.01.2017
Frist returnering standardskjema: 23.05.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen