Ekstraksjonsmiddel i næringsmidler

Kommisjonsdirektiv (EU) 2016/ 1855 av 19 oktober om endring av Europaparlament- og Rådsdirektivet (EF) nr. 2009/32 / EF av om tilnærming av lover i medlemsstatene om løsemidler som brukes i produksjonen av matvarer og ingredienser til mat

Commission Directive (EU) 2016/1855 of 19 October amending Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 09.10.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Utkastet til endringer i Europaparlament- og Rådsdirektivet (EF) nr.2009/32 / EF av om tilnærming av lover i medlemsstatene om løsemidler som brukes i produksjonen av matvarer og ingredienser til mat endrer restmengde av dimetyleter i avfettede proteiner.

Ekstraksjonsforskriften godkjenner dimetyleter ekstraksjonsmiddel ved avfetting av proteiner, med maks restmengde på 9 ppb.

Søker mener det er vanskelig å fjerne DME og ber om at restmengdene økes til 3 ppm i collagen. I tillegg ønsker søker at DME også kan benyttes til avfetting av kollagen. Søker ber også om å bruke DME i avfetting av gelatin, med restmengder på 9 μg/kg.

EFSA vurderingen fra 2009 konkluderer med at restmengder DME på 9 μg/kg ved 2 % protein i det endelige næringsmiddelet ikke fører til helsemessig bekymring.

Norsk syn: Økt restmengde av DME etter avfetting av proteiner er akseptabelt, og ikke av helsemessig risiko.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten in norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr.1380 om  om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dagens krav til restmengdene av DME i avfettede proteinprodukter er nærmest umulig å nå. Økt godkjent restmengde fører til kortere produksjontid, uten at det går utover kvaliteten.

Mattilsynet legger EFSAs vurdering til grunn og anser ikke de økte restmengdene for å være av helsemessiig betydning. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at endringen av regelverket i EU ikke vil endre vår fortolkning av bruken av ekstraksjonsmidler. Mattilsynet legger til grunn at endringen ikke medfører økt helsemessig risiko for befolkningen, og anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1855
Basis rettsaktnr.: 2009/32
Celexnr.: 32016L1855

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.08.2016
Frist returnering standardskjema: 23.09.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.02.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 13/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.09.2016
Høringsfrist: 18.10.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2017

Lenker