Gjennomføringsbestemmelser til BRRD om innberetning til Den europeiske banktilsynsmyndighet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/962 av 16. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende felles formater, skjemaer og definisjoner for identifisering og videreformidling av opplysninger fra kompetente myndigheter og avviklingsmyndigheter til Den europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/962 of 16 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by competent authorities and resolution authorities to the European Banking Authority according to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen trådte i kraft i EU den 7. juli 2016.

Artikkel 4 (7) i Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) (2014/59/EU) krever at kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene underretter EBA om hvordan de har anvendt artikkel 4 (1), (8), (9) og (10) om forenklede krav på institusjoner i deres jurisdiksjon. Denne forordning inneholder bestemmelser og skjemaer for innrapporering av opplysninger vedrørende artikkel 4, (1) og (8,) i direktiv 2014/59/EU, som kan utfylles institusjonsspesifikt eller på grunnlag av kategori i overensstemmelse med den praksis som benyttes av de kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene ved vurderingen av institusjoner med lignende trekk under henvisning til de kriteriene som oppstilles i artikkel 4 (1).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen pålegger myndighetene en rapporteringsplikt, men pålegger ikke private rettssubjekter noen plikter. Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, blir den en folkerettslig forpliktelse for norske myndigheter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporteringen av hvordan myndighetene har benyttet handlingsrommet i artikkel 4 medfører ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Forordningen anses akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0962/2016
Basis rettsaktnr.: 2014/59/EU
Celexnr.: 32016R0962

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2016
Frist returnering standardskjema: 12.10.2016
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker