Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av ozonforordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2017/605 av 29. mars 2017 om endring av vedlegg VI til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1005/2009 om ozonnedbrytende stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/605 of 29 March 2017 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1005/2009 of the European Parliament and of the Council on substances that deplete the ozone layer

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.12.2016

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 29. mars 2017.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. oktober 2017.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om ozonreduserende stoffer er hjemlet i i EU-traktaten artikkel 175, samt artikkel 133 om handel, og ble innlemmet i EØS-avtalen 26. oktober 2012. I forordningens vedlegg VI er det fastsatt utløpsdatoer for når halon ikke lenger er tillatt brukt i brannslukkeanlegg i "nytt utstyr", herunder luftfartøy. I hht vedleggets punkt 2. b), avhenger definisjonen "nytt utstyr" av datoen for innsending av søknad til myndighetene om typesertifisering av luftfartøyet. Endringen av forordningen går kun ut på å spesifisere at dette gjelder søknad om typesertifisering for nye typesertifiseringer, og ikke endringer av gjeldende typesertifiseringer for luftfartøy. En slik presisering vil være i samsvar med definisjonen som brukes om halonstandarder i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Produktforskriftens kapittel 6, som gjennomfører forordning (EF) nr 1005/2009 om ozonreduserende stoffer i norsk rett, må endres for å reflektere denne spesifikasjonen på søknader om ny typesertifisering. Dette gjøres ved at det i innledningen hvor det referers til forordningene som gjennomføres legges til "som endret ved ......".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kommisjonsforordningen i EØS-avtalen med påfølgende endring i produktforskriften får ingen økonomiske eller adminstrative konsekvenser, utover arbeidet med forskriftsendringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.:
Basis rettsaktnr.: 1005/2009
Celexnr.: 32017R0605

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.11.2016
Frist returnering standardskjema: 06.01.2017
Dato returnert standardskjema: 06.01.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.10.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 23.10.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.12.2017

Lenker

Til toppen