Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere og frititdsfartøy

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1 av 3 januar 2017om prosedyrer for identifikasjon av vannscootere og fritidsfartøy i henhold til fritidsbåtdirektiv 2013/53/EU

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/1 of 3 January 2017 on procedures for watercraft identification under Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council on recreational craft and personal watercraft

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2016

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXI. Lystfartøyer

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2013/53/EU om fritidsfartøy, gjennomført i norsk rett ved forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv. har et grunnleggende krav om at alle fritidsfartøy skal merkes med et unikt identifikasjonsnummer. I henhold til artikkel 49 (1) bokstav c i direktivet er Kommisjonen gitt hjemmel til å fastsette detaljerte regler for tildeling av ID-nummer mv. og det er dette den foreslåtte gjennomføringsforordningen handler om.

Forordningen regulerer i detalj hva ID-nummeret skal bestå av og ulike forhold ved utstedelsen, herunder hvem som utseder og detaljer rundt søknadsprosessen. ID-nummeret skal bl.a. bestå av en unik produsentkode. Til forskjell fra i dag må medlemsstatene også tildele produsentkode til søkere fra tredjeland. Produsentkoden skal registreres i et nasjonalt register som skal gjøres tilgjengelig for medlemsstater. Forordningen åpner for at medlemsstatene kan kreve gebyrer for utstedelse av produsentkoder. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er behov for forskriftsendring. Vanligvis vil forordninger gjennomføres ved inkorporasjon. Denne forordningen orienterer seg derimot i stor grad mot medlemsstatene. Det må derfor vurderes hva som er hensiktsmessig gjennomføringsmetode. Det kan også bli behov for å endre forskrift om gebyrer. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

For næringen medfører forordningen mer presise og forutsigbare regler om ID-nummer, særlig knyttet til produsentkoder. For den enkelte produsent vil eventuelle gebyrer knyttet til en søknad om produsentkode utgjøre en beskjeden kostnad sammenlignet med øvrige kostnader med å sette produkter på EØS-markedet. 

Sjøfartsdirektoratet utsteder allerede produsentkoder for EØS-produsenter. At dette også skal gjelde tredjeland vil kunne medføre noe økning i saksmengden, det vil kunne gjennomføres  innenfor gjeldende rammer. 

Sakkyndige instansers merknader

Utkastet til forordning har vært på høring hos båtbransjeforbundet "Norboat" som representerer den norske fritidsbåtbransjen, uten at det har kommet inn merknader. Rettsakten følger hurtigprosedyre og behandles derfor ikke i spesialutvalget.

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/1
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2017
Frist returnering standardskjema: 09.01.2017
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen