Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plantevernmidler - Origanum vulgare, avslag

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/241 av 10. februar 2017 om avslag på godkjenning av Origanum vulgare L. eterisk olje som et basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/241 of 10 February 2017 concerning the non-approval of Origanum vulgare L. essential oil as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

Origanum vulgare L. har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff som kan inngå i et plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent, og avslaget er basert på en vurdering etter kriteriene i eurupaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009. Bakgrunnen for avslaget er mangelfull informasjon om innvirkning på helse og miljø, spesielt i forhold til gentoksisitet. Det kunne heller ikke utelukkes urenheter i stoffet med betenkelige egenskaper.

Merknader

I motsetning til andre plantevernmiddel, der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang. Ofte er basisstoffer matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Rettslige konsekvenser

Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler  ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet eller andre virksomheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Origanum vulgare L. er en eterisk olje som brukes i mat i meget lave konsentrasjoner.

Stoffet er ikke godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/241
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32017R0241

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.12.2016
Frist returnering standardskjema: 12.04.2017
Dato returnert standardskjema: 17.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 134/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen