Prøvetaking og analyser av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioksinlignende PCB i visse næringsmidler

Kommisjonsforordning (EU) 2017/644 5. april 2017 om prøvetaking og analyse for kontroll av nivåer av dioksiner, dioksinliknende PCB og ikke-dioksinliknende PCB i visse næringsmidler og om oppheving av forordning (EU) nr 589/2014

Commission Regulation (EU) 2017/644 of 5 April 2017 laying down methods of sampling and analysis for the control of levels of dioxins, dioxin-like PCBs and non-dioxin-like PCBs in certain foodstuffs and repealing Regulation (EU) No 589/2014

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Sammendrag av innhold

I forordning (EU) nr. 1881/2006 er det fastsatt grenseverdier for ikke-dioksinlignende polyklorerte bifenyler (heretter kalt "PCB'er"), dioksiner og furaner og for summen av dioksiner, furaner og dioksinlignende PCB'er (dl-PCB) i visse næringsmidler. Det var i tillegg gitt særlige bestemmelser om prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner, dl-PCB og ikke-dioxinlignende PCB'er i forordning (EU) nr. 589/2014.

Det bør sikres at næringsmiddelvirksomheter som analyserer for disse stoffene bruker prøvetakingsmetoder gitt i denne forordningen slik at prøvene er representative. EUs referanselaboratorie for dioksiner og PCB'er har i tillegg dokumentert at analyseresultater i visse tilfeller ikke er pålitelige hvis metodens ytelseskriterier, som var fastsatt i forordning (EU) 589/2014, ikke ble fulgt. Metodens ytelseskriterier skal derfor også følges for prøver som er tatt av virksomheten.

Det er også gjort flere tekniske endringer i det nye regelverket. Fremgangsmåten der det brukes en beslutningsgrense for å sikre at et analyseresultat med en viss sannsynlighet ligger over grenseverdien skal ikke lenger benyttes for analyser av dioksiner og PCB’er i visse næringsmidler. Av denne grunn fjernes fremgangsmåten fra regelverket. Kun fremgangsmåten hvor utvidet usikkerhet beregnes ved bruk av dekningsfaktor på 2, som gir et konfidensintervall på 95 %, videreføres.

I tillegg er det gjort en rekke mindre endringer. For å sikre tekstens lesbarhet oppheves forordning (EU) nr. 589/2014 og erstattes av forordning (EU) 2017/644.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift av 3. juli 2015 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2017/644
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32017R0644

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2016
Frist returnering standardskjema: 07.04.2017
Dato returnert standardskjema: 22.03.2017
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.07.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.02.2017
Høringsfrist: 22.03.2017
Frist for gjennomføring: 08.07.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.07.2017

Lenker