Vet - Aujezky`s, Litauen kontrollprogram

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1782 av 5. oktober 2016 som endrer beslutning 2008/185/EF om oppføring av Litauen på lista over medlemsstater med iverksatte, godkjente, nasjonale bekjempelsesprogrammer for Aujeszky’s sykdom, og om oppdatering av listen over nasjonale institutter i vedlegg III

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1782 of 5 October 2016 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Lithuania in the list of Member States where an approved national control programme for Aujeszky's disease is in place and updating the list of national institutes in Annex III

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 01.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Krav ved samhandel med griser avhenger av landenes status for Aujezky`s sykdom. Man deler i tre kategorier, land som er frie for sykdommen, land som har iverksatte bekjempelsesprogram for sykdommen og resterende land.

EU-kommisjonen har godkjent Litauens iverksatte bekjempelsesprogram for Aujezky`s sykdom. Land med godkjente program listeføres, og kan handle med griser under andre krav enn ikke-listeførte-land.

Medlemslandene har bidratt med oppdatert informasjon om instituttene involvert i prøvetaking for Aujezky`s sykdom. En tidligere endring av helsesertifikatene for handel med griser har gjort at henvisningen ifra regelverket om Aujesky`s sykdom er utdatert.

Vedtak (EU) nr 2016/1785 gir følgende endringer av vedtak (EF) nr. 2008/185:

•           Listen over land med godkjente kontrollprogram tilføyes Litauen. (Vedlegg 2)

•           Listen over institutter oppdateres. (vedlegg 3)

•           En henvisning til et utdatert helsesertifikat oppdateres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Vedtaket krever ikke endring av norsk regelverk.

Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin implementerer vedtak (EF) nr. 2008/185 i norsk rett.

  • Forskriften gjennomfører vedtaket, men gjentar ikke vedlegg 2 og 3. Vedlegg 2 av vedtak (EF) nr. 2008/185 inneholder listen over land med godkjente kontrollprogram. Vedlegg 3 er listen over institutter. Fordi vedleggene ikke står i norsk lov er det ikke nødvendig med en forskriftsending som følge av hverken kontrollprogramlandelisten eller instituttlisten.
  • Den norske forskriften § 6 2. punktum lyder "Av sertifiktatet skal det fremgå at vilkårene i denne forskriften, helsesertifikatet,og eventuelle tilleggsgarantier for Aujezkys sykdom godkjent av EU i henhold til vedtak 2008/185/EF." Denne ordlyden er så generell at forordningens opppdaterte henvisning til helsesertifikat inkluderes. Oppdatering av utfyllingen av helsesertifikatet medfører derfor heller ikke behov for å endre norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge er fri for Aujezky`s sykdom jf. vedtak EFTA nr. 160/10/COL. Forordningen har ikke påvirkning på tilleggsgarantien Norge har i COL-vedtaket.

Hvis Norge handler med et annet land med lavere status kan Norge sette gitte tilleggskrav uavhengig av om landet er listeført med godkjent kontrollprogram eller ikke. Litauens endring av status får derfor ingen betydning for kravene som settes ved handel med Norge. Det er lite import av levende svin til Norge.

Endringen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). Sumo mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre. 

Vurdering

Rettsakten ansees som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2016/1782/EU
Celexnr.: 32016D1782

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.10.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker