Vet - Diagnostisk metode for afrikansk hestepest

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1840 av 14. oktober 2016 om endring av vedlegg IV til Rådets direktiv 2009/156/EF som angår metoder til diagnostisering av afrikansk hestepest

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1840 of 14 October 2016 amending Annex IV to Council Directive 2009/156/EC as regards methods for African horse sickness diagnosis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Sammendrag av innhold

I vedlegg IV til direktiv 2009/156/EU beskrives metodene for diagnostisering av afrikansk hestepest før forflytning av hest ved samhandel eller import fra tredjeland.

Siden dette direktivet ble vedtatt har det blitt utviklet nye diagnostiske metoder for afrikansk hestepest. Parallelt med dette er OIEs diagnostiske manual blitt oppdatert. EUs referanselaboratorier (EURL) melder at den kompetetive ELISA-testen ikke lenger produseres og at den indirekte ELISA-testen har 4-6 måneders bestillingstid, mens den blokkerende ELISA-testen er tilgjengelig og brukes. De peker også at RT-PCR-testen for afrikansk hestepest har klare fordeler da den muliggjør diagnostikk i en tidlig fase av sykdommen. Denne testen er anerkjent og tatt i bruk hos en rekke OIE-referanselaboratorier og andre laboratorier utenfor EU.

På denne bakgrunnen oppdateres derfor de diagnostiske metodene for diagnostikk av afrikansk hestepest beskrevet i vedlegg IV til direktiv 2009/156/EU, slik at RT-PCR testen tas inn. Videre ajourføres prosedyrene for den indirekte og den blokkerende ELISA-testen i henhold til OIEs diagnostiske manual for afrikansk hestepest.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktiv 2009/156/EU gjennomføres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Når det gjelder metodene for diagnostisering av afrikansk hestepest er disse gjennomført ved at det henvises direktiv 90/426/EØF. Da dette direktivet er opphevet og erstattet av direktiv 2009/156/EU er det behov for at denne henvisningen oppdateres.

Norge har fristatus for AHS. Sykdommen er klassifisert som en A-sykdom. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for diagnostisering av AHS men har ingen diagnostikk tilbud på dette selv. De opplyser at de bruker EUs referanselaboratorium ved behov og er innforstått med endringen.

Mattilsynet vurderer at høring av denne forskriftsendingen er åpenbart unødvendig i henhold til Forvaltningslovens § 37 da berørte parter allerede er orientert og innforstått med endringen. Eventuelle høringsinnspill ville dessuten ha blitt tillagt minimal betydning da endringen allerede er gjennomført i EU. Det er derfor besluttet at høring av forskriftsendringen kan unnlates.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1840
Basis rettsaktnr.: 2009/156/EC
Celexnr.: 32016D1840

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.12.2016
Frist returnering standardskjema: 20.01.2017
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.05.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 70/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen