EASA Opinion 01/2016 - nye felleseuropeiske regler for ballongflyging

EASA Opinion 01/2016 - Revisjon av de felleseurupeiske reglene for luftfartsoperasjoner med ballong

EASA Opinion No 01/2016 - Revision of the European operational rules for balloons

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.02.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Opinion 01/2016 ble publisert 7. januar 2016. Utkastet er utarbeidet av en EASA-ledet arbeidsgruppe etter en såkalt “fast track“-prosedyre. Det har ikke vært gjennomført en ordinær skriftlig konsultasjon av utkastet gjennom en EASA NPA. Konsultasjon av forslaget har istedet skjedd gjennom et endags åpent høringsmøte. Saken komitologibehandles nå behandles av EASA komiteen.

Det antas at saken vil behandles etter de såkalte "fast track"-prosedyrene av EFTA-sekretariatet.

Sammendrag av innhold

Som følge av tilbakemeldinger fra markedet og gjennom arbeidet med GA roadmap om at reglene for ballongoperasjoner er for omfattende og for vanskelig tilgjengelig, har det europeiske byrået for sivil luftfart (EASA) arbeidet med å revidere de felleseuropeiske reglene om ballongoperasjoner i forordning (EU) nr. 965/2012. Resultatet av dette arbeidet er publisert i Opinion 01/2016 som inneholder er utkast til et eget regelverk om luftfartsoperasjoner med ballong.  Hensikten med revisjonen har vært å forenkle innholdet i reglene, samt forenkle fremstillingen av reglene ved at de nå samles i en egen ballongforordning fremfor å stå spredt i forordning 965/2012.

Forslaget innebærer at alle reglene om ballongoperasjoner samles i en ny forordning. De eneste reglene som blir værende i forordning 965/2012, er reglene som stiller spesifikke krav til luftfartsmyndighetenes tilsyn med ballongoperasjoner (Part ARO). Reglene som ballong-aktørene i markedet skal forholde seg til blir altså samlet i en forordning. Denne forordningen vil få to vedlegg, et som inneholder definisjoner og et annet som inneholder reglene for ballongoperasjoner (Part BOP). Part BOP er delt i to underkapitler: ett som inneholder de grunnleggende operative kravene (subpart BAS), og ett som inneholder tilleggskrav for operatører som skal utføre kommersielle ballongoperasjoner (subpart ADD). I utkastet foreslås det også å gå bort fra kravet om at kommersielle ballongoperatører skal inneha AOC. Det foreslås i stedet at disse skal sende en selværklæring (declared organisation). For privatflygere inneholder forslaget en regel som vil tillate at inntil fire personer kan dele på kostnaden ved flygingen, samt at kostnadsbidraget også kan dekke deler av de årlige kostnadene ved å eie og operere en ballong.

Merknader
Hjemmel i EU traktaten

De foreslåtte reglene i opinion 01/2014 vil være hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen) artiklene 5 og 10, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Gjeldende regler på området

Luftfartsoperasjoner med ballong reguleres i dag av forordning (EU) nr. 965/2012 som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner.

Rettslige konsekvenser

 En vedtakelse av det foreslåtte utkastet til ny forordning om luftfartsoperasjoner med ballong vil medføre at dagens regler om ballongflyging tas ut av forordning 965/2012. Den nye forordningen om luftfartsoperasjoner med ballong vil gjennom en ny forskrift bli gjennomført i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

For Luftfartstilsynet ventes ikke reglene å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Reglene vil innebære at ballongflyging fortsatt skal være underlagt luftfartsmyndighetens tilsyn. Per i dag er ballongflygings-aktiviteten lav i Norge, og det finnes ingen ervervsmessige ballongoperatører. De foreslåtte reglene vil innebære visse lettelser i kravene for å starte opp ervervsmessig ballongvirksonhet, ettersom  reglene vil erstatte dagens krav om AOC sertifisering med en selverklæring og etterfølgende virksomhetstilsyn fra luftfartsmyndighetens side. Dette vil forenkle administrasjonskostnadene for ervervsmessige ballongoperatører, og på den måten kunne gjøre det mer aktuelt å starte opp slik virksomhet i Norge. Den foreslåte forenklingen av reglene vil også kunne stimulere til økt aktivitet i privatflygingsegmentet. Dersom dette slår til vil Luftfartstilsynet oppleve å måte benytte noe økte resurser på tilsyn med denne delen av luftfarten. Ballongflygingaktiviteten vil imidlertid uansett forventes å forbli relativt lav, slik at en eventuell økt tilsynsaktivitet antas å ville kunne dekkes innenfor resursrammene Luftfartstilsynet disponerer.

For de private aktørene i ballongsegmentet av luftfarten, vil de foreslåtte reglene medføre bedre økonomiske forutsteninger for å drive ballongflyging. Ballongflyging er en kostbar hobby. Det at reglene vil tillate i  at privatflygere i noen grad kan dekke kostnadene gjennom økonomiske bidrag fra flygingen, vil kunne senke kostnadene og stimulere til økt aktivitet. For ervervsmessig operatører vil en endring fra krav om AOC til en drift basert på en selverklæring bidra til å senke kostnadene ved å starte opp slik virksomhet.

Gruppering: Den foreslåtte rettsakten vurderes å høre inn under gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring men som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet. 

Sakkyndige instansers merknader

Saken er ikke behandlet i Spesialutvalget.

Saken komitologibehandles nå i EASA komiteen. De første diskusjonene viser at statene er positive til de foreslåtte reglene, men at det er ulike syn på spørsmålet om det bør kreves AOC eler selverklæring for ervervsmessige ballongoperatører.

Slik forslaget lyder anser Luftfartstilsynet det for å være EØS-relevant og akseptabelt. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.

Vurdering

Luftfartstilsynet ser positivt på de foreslåtte endringene. Det foreslåtte kravet til selverklæring vil kunne bidra til å senke den økonomiske terskelen for å etablere ervervsmessig ballongflyging. Slike luftfartsoperatører vil være underlagt driftsbestemmelsene i regelverket og luftfartsmyndighetens løpende virksomhetstilsyn. Den vesentligste tilsynsmessige forskjell mellom en slik operatør og en operatør som må ha AOC, vil være adgangskontrollen før luftfartsoperasjonen kan starte opp. Løsningen med selverklæring anses som tilstrekkelig for tilsynet med disse operatørene. Luftfartsmyndigheten vil for eksempel stå fritt til å foreta et virksomhetstilsyn av en slik luftfartsoperatør rett etter oppstart, og har samme mulighet til å gi avvik og kreve iverksettelse av korrektive tiltak som overfor AOC-sertifiserte operatører.

De foreslåtte reglene vil medføre en bedre tilrettelegging av reglene om luftfartsoperasjoner med ballong for å gjøre disse bedre tilgjengelig. Reglene innebærer ikke særskilte lettelser i sikkerhetskravene for slike operasjoner. Reglene vil kunne bidra til å sikre, og opprettholde, et høyt og ensartet sikkerhetsnivå for sivil luftfart i Europa, samtidig som de møter markedets ønske om en forenkling av reglene. Reaksjonene Luftfartstilsynet så langt har fått fra Norges Luftsportsforbund bekrefter denne vurderingen av de foreslåtte reglene.

Slik forslaget nå lyder anser Luftfartstilsynet det å være EØS-relevant og akseptabelt. Det anses ikke å være behov for tilpasningstekst.
 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 216/2008

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker