Tredjelandsoperatører - endringsforslag

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1158 av 15. juli 2016 om endring av forordning (EU) nr. 452/2014 når det gjelder fjerning av malene som brukes for godkjenninger utstedt av tredjelandsoperatører og for de tilknyttede spesifikasjonene

Commission Regulation (EU) 2016/1158 of 15 July 2016 amending Regulation (EU) No 452/2014 as regards the deletion of templates for the authorisations issued to third country operators and for the associated specifications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.12.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Saken har vært behandlet i EASA-komiteen, særlig under komiteens møte i juli 2015. Utkast til forordning ble vedtatt på EASA-komiteens møte 17.-18. februar 2016. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i komiteen.

Forordning (EU) 2016/1158 trådte i kraft i EU 5. august 2016.

Forordningen ble innlemmet i EØS avtalen den 2. desember 2016, og gjennomført i norsk rett i forskrift 9. desember 2016 nr. 1471.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører (TCO-forordningen) innebærer at luftfartsoperatører fra land utenfor EU/EØS-området må ha godkjenning som tredjelandsoperatør fra EASA for å kunne fly til og i EU/EØS-området. TCO-forordningen ble tatt inn i norsk rett 25. juni 2015 ved endring av forskrift om luftfartsoperasjoner.

Utgangspunktet er at luftfartsoperatøren må tilfredsstille de aktuelle ICAO safety-standardene for å få tredjelandsoperatørgodkjenning. En tredjelandsoperatørgodkjenning fra EASA er alene ikke tilstrekkelig for å operere i EØS-området. De aktuelle operatørene må i tillegg ha trafikktillatelser fra landene som de skal operere i.

Forordning (EU) 2016/1158 endrer TCO-forordningen slik at malene i appendiks I og II til TCO-forordningen fjernes. Malene er basert på «ICAO AOC Operations Specification Template» (ICAO Annex 6, Part I, Appendix 6). Som del av TCO-forordningen må malene brukes ved hver eneste godkjenning av tredjelandsoperatører. Malene har vist seg uegnet for EASAs validering av tredjelandsoperatører. En tredjelandsoperatørgodkjenning er ikke en resertifisering av operatøren. Malene er imidlertid utarbeidet med formål om sertifisering. Dette innebærer at malene er for omfattende i forhold til EASAs behov ved godkjenning av tredjelandsoperatører. Det er således ikke noe behov for å bruke ICAOs mal. På dette området er det for øvrig ikke noe stort behov for å bruke en mal av standardiseringshensyn. Dette da det kun er EASA som utsteder tredjelandsoperatørgodkjenninger.

Merknader

Forordning 452/2014 er gitt med grunnlag i TFEU art. 100 (tidligere EF-traktatens artikkel 80 nr 2), jf forordning 216/2008 artikkel 4(1)(d). 

Rettslige konsekvenser

Forordning 452/2014 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 nr. 965 om luftfartsoperasjoner. Forordning (EU) 2016/1158 kan gjennomføres ved å endre denne forskriften.

Forordning (EU) 2016/1158 trådte i kraft i EU 5. august 2016, jf. forordningens artikkel 2. Endringsforordningen har ingen overgangsregler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fjerning av malene fra forordningen vil gi EASA mer fleksibilitet i forhold til den underliggende AOC, og vil redusere en ikke ubetydelig administrativ byrde for byrået. Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske luftfartsmyndigheter eller norske aktører.

Rettsakten skal plasseres i gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget var på nasjonal høring med høringsfrist 6. juni 2016.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av Spesialutvalget for transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det vurderes som uproblematisk å fjerne malene fra forordningen. Fjerning av malene fra forordningen vil gi EASA mer fleksibilitet i forbindelse med godkjenning av den underliggende AOC, og vil redusere en ikke ubetydelig administrativ byrde for byrået. Endringen har ingen betydning for flysikkerheten, norske myndigheter eller norske aktører.

Luftfartstilsynet anser at det ikke er behov for tilpasningstekst.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1158
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016R1158

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.07.2016
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 19.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 246/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 26.04.2016
Høringsfrist: 06.06.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 09.12.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker