Vet - HPAI USA Indiana

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2016/148 av 4. februar 2016 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder opplysninger om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av visse fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7N8

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/148 of 4 February 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H7N8

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.02.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 21. januar 2016, publisert på Official Journal 5. februar 2016 og trådte i kraft i EU 8. februar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av USA i vedlegg I, del 1, til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter.
Forordning (EU) nr. 798/2008 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen gir også vilkår for at et tredjeland, territorium, sone eller segment kan anerkjennes som fri for høypatogen aviær influensa (HPAI).


USA er listeført med tillatelse til eksport av fjørfe og fjørfeprodukter fra visse deler av landet til EØS. Denne regionaliseringen tilsvarer, etter avtale mellom amerikanske myndigheter og kommisjonen, de av amerikanske myndigheters fastsatte grenser for soner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI). En rekke utbrudd av HPAI og påfølgende bekjempelse av disse har ført til en rekke endringer av regionaliseringen av USA siden begynnelsen av 2015.


Den 15. januar 2016 ble det bekreftet et utbrudd av høypatogen aviær influensa H7N8 i en fjørfebesetningen i Indiana. Europakommisjonen godkjenner det av amerikanske myndigheter etablerte restriksjonsområde rundt utbruddet som omfatter hele delstaten Indiana. Det pålegges derfor restriksjoner for import til EU fra Indiana, USA. Dette medfører at oppføringen for USA i vedlegg I del 1 til forodning (EU) nr. 798/2008 må endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift 19. juli 2010 nr 1134 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0148/2016
Celexnr.: 32016R0148

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.02.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 10.02.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2016

Lenker