Biocid-pt-14-utsatt-frist

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Commission Implementing Decision (EU) 2016/135 of 29 January 2016 postponing the expiry date of approval of flocoumafen, brodifacoum and warfarin for use in biocidal products for product-type 14

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.01.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 11. januar 2016. Rettsakten ble vedtatt 29. januar 2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

De tre aktive stoffene flokumafen, brodifakum og warfarin er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes til å bekjempe mus, rotter eller andre gnagere. Godkjenningene utløper hhv 30. september 2016 for flokumafen og 31. januar 2017 for brodifakum og warfarin. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene.

På grunn av identifisert risiko ved bruk av stoffene forutsetter fornyelse av godkjenningene at det vurderes om det finnes alternativer, og hvis ikke, at bruken er viktig. Kommisjonen har startet en vurdering for å avklare hvilke risikobegrensende tiltak som kan iverksettes for denne typen aktive stoffer. Vurderingen er ikke avsluttet. De som søker om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene bør gis mulighet til å vise til resultatene av denne vurderingen i sine søknader. De gjeldende godkjenningene av disse aktive stoffene bør derfor kunne være gyldige i den tid søknaden er under behandling. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 forlenges godkjenningene av de aktuelle stoffene til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 30. juni 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0135
Basis rettsaktnr.: 0528/2012
Celexnr.: 32016D0135

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.02.2016
Frist returnering standardskjema: 03.02.2016
Dato returnert standardskjema: 03.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 84/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.01.2016
Høringsfrist: 09.03.2016
Frist for gjennomføring: 30.04.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 30.04.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.05.2016

Lenker