CLP/8.ATP

Kommisjonen forordning (EU) 2016/918 av 19. mai 2016 om endring for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling av Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier

Commission Regulation (EU) 2016/918 of 19 May 2016 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.01.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.01.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Utkast til rettsakt (D040178(04) ble publisert i EU-register. Rettsakten ble vedtatt 19. mai 2016 og publisert i OJ 14. juni 2016. Norge deltar i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeid med gjennomføring og utvikling av CLP-regelverket, herunder faglige innspill og som ansvarlig for stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter. Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet (Competent Authority) for CLP i Norge.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 1272/2008 gir regler for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen). Kommisjonsforordning (EU) 2016/918 (8.ATP) medfører en harmonisering med 5. revisjon av Globally Harmonized System for classification and labelling of chemicals (GHS) som ble vedtatt i 2012. Endringene omfatter blant annet innføring av en ny alternativ metode for klassifisering av oksiderende faste stoffer, forbedringer i ordlyden for kriteriene for klassifisering i fareklassene etsende for huden, irriterende for huden, alvorlig øyeskade og irriterende for øyne, og forandring i reglene for klassifisering av aerosoler basert på de fysikalsk-kjemiske egenskapene. Videre er det endringer i ordlyden i mange P-setninger ("sikkerhetssetninger"), i rekkefølgen på noen av P-setningene og i kriteriene for bruk av setningene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1272/2008 – er hjemlet i traktatens artikkel 95 (som er erstattet av artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte). Forordning (EF) nr. 1272/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2012 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift nr. 622 av 16. juni 2012 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften). Nye CLP-rettsakter gjennomføres ved endringer i CLP-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvensene av endringene som foreslås er vurdert til å være små.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Utkast til norsk gjennomføringsforskrift (D040178/04) ble lagt ut på Miljødirektoratets hjemmesider 19. januar 2016 med frist for kommentarer 1. mars 2016. Endringene vil styrke det eksisterende regelverket, og forventes å medføre økt beskyttelse for helse og miljø.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0918
Basis rettsaktnr.: 1272/2008
Celexnr.: 32016R0918

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2016
Frist returnering standardskjema: 23.06.2016
Dato returnert standardskjema: 23.06.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.10.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.01.2016
Høringsfrist: 01.03.2016
Frist for gjennomføring: 29.10.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 29.10.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2016

Lenker