Definisjon av Kommisjonsinspektør

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) 2016/472 av 31. mars 2016 som endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 hva gjelder definisjon av "kommisjonsinspektør"

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/472 of 31 March 2016 amending Regulation (EU) No 72/2010 as regards the definition of the term "Commission inspector"

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Endringen ble stemt positivt over på AVSEC-møte i mars 2016, med en liten endring angående Sveits. Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet deltok som observatører på møtet.

Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, og ble gjennomført i norsk rett 2.1.2017.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. Kommisjonsforordning (EU) nr. 72/2010 fastsetter fremgangsmåter for utføring av kommisjonens inspeksjoner når det gjelder luftfartssikkerhet.  

EU-kommisjonen  har vedtatt en ny definisjon av begrepet "kommisjonsinspektør" i forordning 72/2010 artikkel 2 punkt 3. Endringen ble positivt stemt over på AVSEC-møtet (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) 2. mars 2016.

Endringen vil medføre at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og sekretariatet i European Civil Aviation Conference (ECAC) omfattes av definisjonen "kommisjonsinspektør" i forordning 72/2010 artikkel 2 punkt 3, og kan derfor delta på kommisjonens inspeksjoner.

EØS-avtalen fastsetter at medlemsstatene i EFTA skal implementere de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet, og at EFTAs overvåkningsorgan (ESA)  gjennomfører inspeksjoner i disse medlemsstatene. For å øke harmonisering i gjennomføringen av de felles grunnleggende standarder, bør kommisjonen ha mulighet til å inkludere kvalifiserte eksperter fra ESA i inspeksjonsgruppene. Sekretariatet i European Civil Aviation Conference (ECAC)  koordinerer revisjoner i ECACs medlemsstater med sikte på å sikre overholdelse av standarder for luftfartssikkerhet. For å styrke utveksling av beste praksis mellom sekretariatet og kommisjonen hva gjelder luftfartssikkerhet, bør kommisjonen ha muligheten til også å inkludere kvalifiserte eksperter fra ECAC-sekretariatet i inspeksjonsgruppene.

Rettslige konsekvenser

Rettsakten er gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Endringene vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Ut fra at endringen bare vil berøre ESA og representanter fra ECAC, så anses det unødvendig å gjennomføre høring av endringsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten vil ikke innebære økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader

Ut fra sakens innhold er det ikke nødvendig å gjennomføre høring overfor norske aktører.

Vurdering

Det vil være behov for tilpasningstekst i EØS-avtalens anneks XIII punkt 66hc. Rettsakten vil ikke behandles etter fast-track prosedyren.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/472/EU
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32016R0472

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.04.2016
Frist returnering standardskjema: 26.07.2016
Dato returnert standardskjema: 01.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.12.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 245/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 02.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker