Endr. av forordning 669/2009 - 1. kv. 2016

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2383 av 17. desember 2015 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll ved import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2383 of 17 December 2015 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 17. desember 2015, med ikrafttredelse 1. januar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse. Vedlegg I inneholder en opplisting av hvilke produkter fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på kontrollen.

Forordning (EU) 2015/2383 trer i kraft 1. januar 2016 og gjør følgende endringer til vedlegg I:

Inn på listen:
- Ingen endring.

Ut av listen:
- Druer fra Peru (pesticider - næringsmidler) tas ut av listen på grunn av få funn av pesticider i dette produktet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ikke registrert noen direkteimport av druer fra Peru de siste årene. Fjerningen av produktet fra listen vil gjøre det lettere for næringen å importere dette produktet. Ved at det ikke har vært noen direkteimport av disse produktene de siste årene vil fjerningen for Mattilsynets del ikke gi noen direkte besparelse. Men ved at de fjernes fra listen, vil man ikke lenger trenge å gjennomføre en grensekontroll av produktene ved direkteimport til Norge, med de fordelene det gir til næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer opplistingen i vedlegg I til 669/2009. Fjerningen av druer fra Peru fremstår som fornuftig sett i forhold til at det vurderes at det ikke er knyttet noen risiko til dette produktet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2383
Celexnr.: 32015R2383

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker