Fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for ventilasjonskanaler og rør for luftventilasjon

Kommisjonsdelegert vedtak (EU) nr. 2015/1936 av 8. juli 2015 om fastsettelse av system for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser for ventilasjonskanaler og rør for luftventilasjon i henhold til forordningen (EU) 305/2011

COMMISSION DELEGATED DECISION of 8.7.2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of ventilation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXI. Byggevarer

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) regulerer omsetning og markedsføring av CE-merkede byggevarer i EØS-området. Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i DOK-forskriften (forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk). CE-merkingen av byggevarer oppnås ved å følge harmoniserte tekniske spesifikasjoner (harmoniserte produktstandarder og europeiske tekniske bedømmelser).

Alle CE-merkede byggevarer kategoriseres i såkalte systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser. Disse systemene beskriver hvilke oppgaver byggevareprodusentene og tekniske kontrollorganer skal utføre før byggevarer bringes til omsetning på EØS-markedet. En beskrivelse av disse systemene finnes i veiledningen til DOK-forskriften, tilgjengelig på http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Forskrift-om-dokumentasjon-av-byggevarer-DOK/.

Med hjemmel i byggevareforordningen artikkel 28(2) og 60(h) kan Europakommisjonen fastsette eller endre anvendelse av disse systemene til byggevarene dekket av byggevareforordningen ved hjelp av delegerte vedtak. Hvilke systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser får anvendelse for en gitt byggevare avgjøres etter kriteria fastsatt i byggevareforordningen artikkel 60, dvs.:
 Betydning av byggevaren på de grunnleggende krav til byggverk.
 Byggevarens karakter.
 Mulige variasjoner i byggevarens vesentlige egenskaper under den forventede levetiden og
 Risikoen for feil ved produksjon.

I tillegg krever byggevareforordningen artikkel 28 at Europakommisjonen skal velge det systemet som fører minst kostnader for byggevareprodusentene.

Formålet med Europakommisjonsdelegert vedtak er å fastsette hovedsystemet for vurdering og verifikasjon av ytelsene til ventilasjonskanaler og rør for luftventilasjon. Det finnes per i dag ikke noe vedtak som uttrykkelig fastsetter hvilket system som gjelder for disse produktene. Ventilasjonskanaler og rør for luftventilasjon kategoriseres nå i det såkalte ”system 3” for vurdering og verifikasjon, dvs. krav om bekreftelse av byggevarens egenskaper av et prøvelaboratorium før disse produktene bringes i omsetning.

Merknader

~~Norske interesser
Norske bygningsmyndigheter har nedsatt en referansegruppe som blir forelagt alle norske synspunkter før avgivelse til Kommisjonen. Gruppen har medlemmer fra bygningsmyndigheten, bransjen, forskningsinstitusjoner, standardiseringsorganisasjonen samt tekniske kontrollorganer. Norske byggevareeksperter har ikke hatt noen innvendinger mot Europakommisjonens forslag til delegert vedtak.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av Kommisjonsdelegert vedtak. Rettsakten vil ikke få vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Systemene som er foreslått av Europakommisjonen er i samsvar med kriteriene i byggevareforordningen. Ved å fastsette systemet for vurdering og verifikasjon for ventilasjonskanaler og rør for luftventilasjon bringer Europakommisjonen en avklaring, som byggenæringen er tjent med. Til sist er Kommisjonens delegert vedtak i tråd med oppfatningen fra Direktoratet for byggkvalitet. 

Rettslige konsekvenser
Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften) kapittel II. Delegerte rettsakter vedtatt på bakgrunn byggevareforordningen skal også gjennomføres i norsk rett.
DOK-forskriften inneholder et vedlegg som lister opp alle Europakommisjonens vedtak i den grad de påvirker byggevareprodusentenes rettigheter og plikter. DOK-forskriftens vedlegg I må derfor oppdateres for å ta hensyn til Europakommisjonsdelegert vedtak som fastsetter systemer for vurdering og verifikasjon av ytelsene til ventilasjonskanaler og rør for luftventilasjon.
 
Rapportering
Det er ingen rapporteringsplikt som følge av rettsakten. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles derfor ikke av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Gjennomføring av kommisjonsdelegert vedtak må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring. Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen (byggevareforordningen). Rettsakten anses som relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2015/1936
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) nr. 305/2011
Celexnr.: 32015D1936

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.01.2016
Frist returnering standardskjema: 28.01.2016
Dato returnert standardskjema: 28.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker