Kodifisering av visse aspekter i selskapsretten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter i selskapsretten (kodifikasjon)

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.01.2016

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen legger vekt på å forenkle og tydeliggjøre EU-retten for innbyggerne i Europa med sikte på at muligheter og rettigheter er tilgjengelig for alle. En slik målsetning kan ikke nåes når flere regeltekster i flere omganger er revidert og vedtatt. En slik tilstand gjør det nødvendig for brukerne å dels søke råd i den opprinnelige teksten og dels undersøke i flere senere vedtak hva som er gjeldende rett. I en slik situasjon er det behov for å gjennomføre en ny kodifikasjon for det regelsettet som skal være gjeldende rett.

Europa-kommisjonen har siden beslutning den 1. april 1987 forutsatt at EU-retten skal kodifiseres når det er gjennomført et antall tillegg med forandringer. Det er et minimumskrav at slik kodifisering skjer når det foreligger ti endringer, og at det er et ønske at en gjennomgang av lovtekstene skjer oftere.

En kodifisering er gjenstand for de samme prosedyrer for beslutning som gjelder ellers for Europa-Unionens rettsregler. Imidlertid er det adgang til å benytte en raskere beslutningsprosess i slike saker, i og med at kodifikasjonen ikke medfører noen endringer i reglenes innholdet. Denne slik prosedyren har Europa-Parlamentet, Rådet og Kommisjonen avtalt 20. desember 1994.

Formålet med forslaget som legges frem omfatter kodifikasjon av i alt seks tidligere vedtatte direktiver. Det gjelder:

  • Direktiv 82/891/EØF vedtatt 17. desember 1982. Fisjonsdirektivet, (Rådets sjette selskapsdirektiv).
  • Direktiv 89/666/EØF vedtatt 21. desember 1989, Filialdirektivet, (Rådets ellevte selskapsdirektiv)
  • Direktiv 2005/56/EF vedtatt 26. oktober 2005. Om grenseoverskridende fusjoner, (Europa-Parlamentets og Rådets tiende selskapsdirektiv).
  • Direktiv 2009/101/EF vedtatt 16. september 2009. Publisitetsdirektivet som gjelder registrering og offentliggjøring av opplysninger, (Europa-Parlamentets og Rådets første selskapsdirektiv).
  • Direktiv 2011/35/EU vedtatt 5. april 2011. Fusjonsdirektivet som gjelder allmennaksjeselskapet, (Europa-Parlamentets og Rådets tredje selskapsdirektiv).
  • Direktiv 2012/30/EU vedtatt 25. oktober 2012. Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltageres og tredjepersoners interesser.

Det nye forslaget til direktiv vil erstatte tidligere direktiver. Innholdet vil som nevnt ovenfor ikke endre innholdet av de bestemmelser som det avløser. Forslaget er kun en sammenskrivning av tidligere tekster og skal ikke endre reglenes innhold. Det utarbeidede forslaget er så langt en konsolidering av de 23 språklige versjoner av ovenfor nevnte direktiv. Forslaget er basert på en digital gjennomgang av tekstene. I de tilfellene hvor artiklene er gitt nye nummer er sammenhengen mellom det nye og det gamle vist i en tabell som er bilag til forslaget.

Merknader
Rettslige konsekvenser

De direktivene som kodifiseringen omfatter er allerede implementert i norsk rett, herunder aksjeloven og allmennaksjeloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: KOM2015)616

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker