Oppdatering av Safety List

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/2322 av 10. desember 2015 som endrer forordning (EC) nr 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet.

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2322 of 10 December 2015 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community.

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.

Forordning 2015/2322 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 16. desember 2015 nr. 1699 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta, og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader

Kommisjonsforordning (EF) nr 474/2006 inneholdt den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011, 1197/2011, 295/2012, 1146/2012, 659/2013, 1264/2013, 368/2014, 1318/2014, 2015/1014 og nå altså 2015/2322.

Kommisjonsforordning (EU) 2015/2322 er den tjuefemte oppdatering av listen, og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006.

Safety list (sikkerhetslisten) består av to annekser. Anneks A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Anneks B gir en oversikt over selskaper som, med gitte restriksjoner, kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortformen for forskriften benyttes skal betegnelsen "Safety list" brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 24. til 26. november 2015.

Iraqi Airways som er sertifisert i Irak er nå ført inn på listens Anneks A ettersom luftfartsmyndighetene i landet ikke kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Iraqi Airways er eneste operatør (flyselskap) fra Irak som står på sikkerhetslisten.

Alle operatører (flyselskaper) som er sertifisert i Indonesia (med unntak for 4 operatører), Mosambik, og Nepal står fra tidligere av på sikkerhetslistens Anneks A. Disse statene har nå sertifisert til sammen 7 nye operatører med AOC og alle disse operatørene er nå tatt inn i Anneks A.


Luftfartsmyndighetene i Indonesia og Mosambik har trukket tilbake AOC fra til sammen 8 operatører (flyselskaper) som stod på Anneks A. Disse operatørene (flyselskapene) er derfor fjernet fra Anneks A.

Air Astana fra Kazakhstan stod tidligere på sikkerhetslistens Anneks B. Air Astana er nå fjernet fra sikkerhetslisten ettersom de kan dokumentere at de opprettholder et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2322
Celexnr.: 32015R2322

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.01.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker