Plantevernmiddel - Arbeidsfordeling

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/183 av 11. februar 2016 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 686/2012 som i forbindelse med forlengelsesprosedyren tildeler medlemsstatene ansvar for evalueringen av aktive stoffer som har en godkjenning som utløper før 31. desember 2018

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/183 of 11 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 686/2012 allocating to Member States, for the purposes of the renewal procedure, the evaluation of the active substances whose approval expires by 31 December 2018 at the latest

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2016

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag

Når aktive stoffer blir godkjent etter reglene i forordning (EU) nr. 1107/2009 blir det gitt godkjenning for en periode på inntil ti år med unntak av lav-risikostoffer som kan få noe lenger godkjennelse. Stoffene som er godkjent blir ført opp på listen over godkjente aktive stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. I den forordningen fremkommer også utløpsdato for godkjenning. Søknader for fornyelse av godkjenning skal sendes senest tre år før utløpet av godkjenningen. For aktive stoffer som har en godkjenning  som utløper senest 31. desember 2018 er arbeidet med revurderingene av stoffene alt fordelt mellom landene.  Forordning (EU) nr. 686/2012 navngir hvert enkelt aktivt stoff som skal revurderes og tildeler en rapportør og en co-rapportør for hvert stoff. Denne forordningen endrer forordning (EU) nr.686/2012 ved at det legges til en B liste. B-listen fordeler arbeidet med revurderinger av stoffer, som har godkjenning som utløper mellom 31. desember 2018 og 31. desember 2021, mellom landene. Norge er oppført som co-rapportør for Aclonifen og Azoxystrobin og rapportør for Benfluralin, Metosulam og Penconazole.

Merknader

Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler. Forordning 1107/2009 har erstattet direktiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv (91/414). Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser 

Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler. 

Administrative og økonomiske konsekvenser  

Det at Norge blir foreslått som saksbehandler for aktive stoffer vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter. Det er hjemmel i forordning (EF) nr. 1107/2009 til å ta betalt for søknadsbehandlingen tilsvarende kostandene. På bakgrunn av antatte gjennomsnittskostnader er det gitt norske gebyrer i forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Mattilsynet har startet en oppbemanning på området for å ta hånd om den økte arbeidsmengden.   Se for øvrig EØS-notat og høringsbrev til forordning (EF) 1107/2009.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/0183
Basis rettsaktnr.: 1107/2009
Celexnr.: 32016R0183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.01.2016
Frist returnering standardskjema: 25.04.2016
Dato returnert standardskjema: 11.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker