Plantevernmiddelrester fo. (EU) nr. 2016/143, SANTE/10753/2015 rev. 3

Kommisjonsforordningen (EU) 2016/143 av 18. januar 2016 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder COS-OGA, cerevisane, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp cortex, edikk, fruktose, Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747

Commission Regulation (EU) 2016/143 of 18 January 2016 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards COS-OGA, cerevisane, calcium hydroxide, lecithins, Salix spp cortex, vinegar, fructose, Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906, Verticillium albo-atrum isolate WCS850 and Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.03.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten vil endre grenseverdier (MRL) for rester av COS-OGA, cerevisane, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp cortex, edikk, fruktose, Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747.

Disse aktive stoffene er ført opp på vedlegg IV til forordningen 396/2005. Vedlegg IV er en liste over plantevernmidler (aktive stoffer) som det er bestemt at det ikke er nødvendig å fastsette grenseverdier for. Kriteriet for oppføring på listen er at stoffene må være lite giftige.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene i EU vurdert at disse stoffene er lite giftige. Det var tidligere ikke satt noen spesifikk MRL for COS-OGA, cerevisane, kalsiumhydroksid, lecitiner, Salix spp cortex, eddik, fruktose, Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747. MRL var derfor automatisk satt lik 0,01 mg/kg.

Alle de aktive stoffene er godkjent i EU og vil fortløpende bli godkjent i Norge når de blir innlemmet i regelverket for plantevernmidler, forordning (EF) nr. 1107/2009. Preparatene med stoffer som ansees som lavrisiko skal vurderes og godkjennes i Norge. Basisstoffer kan brukes uten godkjenning.

EFSAs vurderinger for disse aktive stoffene finnes på følgende lenker;

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
    •      ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
    •      ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når stoffer føreres opp på vedlegg IV.

European Food Safety Authority (EFSA) har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs vurderinger blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk vil det da ikke utgjøre noen helsefare for forbruker. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.

Det blir også tatt hensyn til dyrkingsmetoder og til miljø ved vurderingene. Når man gjør undersøkelser av rester av plantevernmidler i en produksjon hvor god landbrukspraksis (GAP) er brukt, vurderer man den høyeste verdien som er påvist i planten. Hvis denne verdien utgjør en helserisiko ved inntak av produktet, vil dette stoffet ikke kunne bli brukt som plantevernmiddel for den gitte produksjonen. Grenseverdiene som settes for plantevernmiddelrester skal ikke være høyere enn nødvendig ut fra et agronomisk behov.

Plantevernmidler som ikke er tillatt brukt i Norge er tillatt brukt enkelte andre steder i verden, og endringer i grenseverdier kan ha betydning i forhold til import. Felles grenseverdier med EU for plantevernmiddelrester er viktig både for samhandel med EU/EØS og for import fra tredjestater.

Mattilsynet vurderer at oppføring av stoffene på Vedlegg IV er trygt for forbrukerne i EU og Norge, og at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/143/EU
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32016R0143

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2016
Frist returnering standardskjema: 01.04.2016
Dato returnert standardskjema: 01.04.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 29.01.2016
Høringsfrist: 11.03.2016
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker