Vet - ASF Baltiske land - krav

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2433 av 18. desember 2015 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2015) 9168)

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2433 of 18 December 2015 amending Implementing Decision 2014/709/EU as regards the animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States (notified under document C(2015) 9168)

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til utforming av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha høy risiko for afrikansk svinepest og det gis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene. Landområdene med høy sykdomsrisiko deles i soner nummerert fra 1 til 4 etter forekomsten av sykdom hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd.
Denne rettsaken endrer kravene i beslutning 2014/709/EU. Endringene medfører at man kan sende flere typer produkter mellom soner i ulike medlemsland, mot tidligere kun innenlands.  Det innebærer transport over lengre distanser, også over transittland som ikke har ASF smitte.


Sone II er sone med påvist utbrudd kun hos villsvin. Sone III har påvist utbrudd hos både villsvin og tamsvin. Både sone II og sone III får lettelser i kravene ved utførsel ifra sonene. 
Gjelder forsendelser av embryo, sæd og levende gris under gitte tilleggskrav. Tilleggskravene er en kombinasjon av biosikkerhetstiltak, ytterligere soneinndeling, krav til offentlig overvåkningsprogram, laboratorietester, klinisk undersøkelse, informasjon til kommisjonen og andre medlemsland, direkte transport, kanalisering, tilleggstekst i helsesertifikatet og forhåndsgodkjenning ifra mottakerland og transittland. Mottakerland og transittland kan kreve ytterligere tiltak som de finner hensiktsmessige etter en risikovurdering.

Endringer som følger av beslutningen:

  • Levende griser kan sendes ut ifra sone II til sone II og III i et annet medlemsland. Tidligere kunne man kun sende ifra sone II til sone II innad i samme land. Det settes tilleggskrav til slike forsendelser.
  • Levende griser kan sendes ifra sone III til sone II og III i et annet medlemsland. Tidligere var det kun tillatt å sende griser ifra sone III direkte til slakt i samme medlemsland. Det settes tilleggskrav til slike forsendelser.
  • Ved logistikkproblemer på slakterier innad i sone II og II kan gris til slakt sendes til slakt i sone II eller III i et annet medlemsland. Det settes tilleggskrav til slike forsendelser.
  • Ved eksport av embryo strammes det inn slik at embryo kun skal stamme ifra kunstig befruktning.
  • Eksport av sæd tillates ifra sone II og III til sone II og III i andre medlemsland under visse tilleggsvilkår. Tidligere var forsendelser kun tillatt ifra medlemslandenes områder utenfor sonene og ifra sone I. Det settes tilleggskrav til slike forsendelser.
  • Gjennomføring av kanaliseringsprosedyre er spesifisert. Gyldighetsdatoen er utvidet med ett år.
  • Flere soner utvides for å ta høyde for den endrede sykdomssituasjonen i Estland, Latvia og Polen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Bestemmelsene i beslutning (EU) 2015/2433 er rettet mot land som har afrikansk svinepest, og som er listet i vedleggene. Bestemmelsene omfatter også land hvor det er aktuelt med transitt ifra en sone med afrikansk svinepest til et annet land med afrikansk svinepest. Det er ikke aktuelt for Norge og Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2015/2433 medfører derfor ingen endring av norsk rett. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets sider, se link under "annen dokumentasjon".

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Generelt gir de foreslåtte endringene lettelse for handel, men samtidig mindre økonomisk motivasjon for bekjempelse av ASF. Det er de smittede landene som har ansvaret for å hindre videre smittespredning. Med vide unntaksmuligheter overføres ansvaret også på de andre landene. Det er positivt at mottakerland og transittland kan være med på å vurdere hvilke tilleggskrav som skal stilles ved en forsendelse.
Forsendelsene er kun tillatt mellom restriksjonssoner. Norge har ikke ASF og kan derfor ikke være mottaksland. Norges geografiske beliggenhet  gjør det lite sannsynlig som transittland. 

Rettsakten ansees som akseptabel og relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2015/2433
Celexnr.: 32015D2433

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.12.2015
Dato for faktisk gjennomføring: 20.01.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker