Vet - fristatus tuberkulose - UK, Italia, Frankrike og Spania

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/168 av 5. februar 2016 om endring av vedleggene til beslutning 2003/467/EF når det gjelder fastleggelse av storfebesetningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose

Commission Implementing Decision (EU) 2016/168 of 5 February 2016 amending the Annexes to Decision 2003/467/EC establishing the official tuberculosis, brucellosis and enzootic-bovine-leukosis-free status of certain Member States and regions of Member States as regards bovine herds

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av vedtak 2003/467/EF når det gjelder listeføring i vedleggene over land med fristatus for tuberkulose, brucellose og enzootisk bovin leukose.

Storbritannia har dokumentert frihet for bovin tuberkulose på Isle of Man. Italia har dokumentert frihet for bovin tuberkulose i hele regionen Liguria, porovinsene Pesaro-Urbino og Ancona i regionen Marche, samt hele regionen Piemonte. Spania har dokumentert frihet for bovin brucellose i autonome delstaten Navarra. Frankrike har hatt tilfeller av enzootisk bovin leukose i La Réunion. Denne regionen har dermed mistet sin fristatus for sykdommen, mens øvrige deler av landet beholder fristatusen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om
listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og
omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget
fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/168/EU
Basis rettsaktnr.: 2003/467/EF
Celexnr.: 32016D0168

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.02.2016
Frist returnering standardskjema: 26.02.2016
Dato returnert standardskjema: 26.02.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.06.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 104/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker