Vet - HPAI Mexico fjørfekjøtt

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/41 av 14. januar 2016 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF for som angår opplysningene om Mexico i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra innførsel av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til Unionen er tillatt i forbindelse med høypatogen aviær influensa

Commission Implementing Decision (EU) 2016/41 of 14 January 2016 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries or parts thereof from which the introduction of meat products and treated stomachs, bladders and intestines into the Union is authorised in relation to highly pathogenic avian influenza

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt den 1. desember 2015 og publisert på OJ den 16. januar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av Mexico i del 2 av vedlegg II til beslutning 2007/777/EU når det gjelder krav til behandling av produktene ved import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra fjørfe, oppdrettet villfugl, strutsefugl og villfugl.

Beslutning 2007/777/EU fastsetter i vedlegg II del 2 en liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates å importere kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer forutsatt at produktene er underkastet angitte behandling. Disse behandlingsmetodene skal redusere risiko for import av smittsomme agens og er rangert fra «A» til «F», med synkende alvorlighetsgrad.

I denne listen tillates det å importere slike produkter fra fjørfe, oppdrettet villfugl, strutsefugl og villfugl fra Mexico. Som følge av et utbrudd av HPAI H7N3 i januar 2013 ble det i beslutning 2013/217/EU, innført krav om behandling «B» av disse produktene før import. Det siste utbruddet av HPAI i Mexico var i mars 2015. Den 8. mai 2015 har mexicanske myndigheter dokumentert bekjempelsen av dette utbruddet for kommisjonen. Kommisjonen godkjenner bekjempelsen av HPAI i Mexico, noe som medfører at landet igjen kan anerkjennes som fri for HPAI og krav til behandling kan bli mindre alvorlig.

Dette medfører at oppføringen for Mexico i vedlegg II del 2 må endres slik at det igjen åpnes for import av angitte produkter underkastet behandling «D» fra landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0041/2016
Celexnr.: 32016D0041

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.01.2016
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker