Vet - HPAI USA Minnesota, oppheving

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/57 av 19. januar 2016 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om USA i listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra import til eller transitt gjennom Unionen av fjørfe og fjørfeprodukter er tillatt i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i staten Minnesota

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/57 of 19 January 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza outbreaks in the State of Minnesota

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU den 15. desember 2015 og publisert på OJ den 20. januar 2016.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av USA i del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av fjørfe og fjørfeprodukter.

Forordning (EU) nr. 798/2008 fastsetter liste over tredjeland og områder hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter i vedlegg I del 1. Forordningen gir også vilkår for at et tredjeland, territorium, sone eller segment kan anerkjennes som fri for høypatogen aviær influensa (HPAI).

USA er listeført med tillatelse til eksport av fjørfe og fjørfeprodukter fra visse deler av landet til EØS. Denne regionaliseringen tilsvarer, etter avtale mellom amerikanske myndigheter og kommisjonen, de av amerikanske myndigheters fastsatte grenser for soner i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa (HPAI). En rekke utbrudd av HPAI og påfølgende bekjempelse av disse har ført til en rekke endringer av regionaliseringen av landet gjennom 2015.

Siden midten av juni har det ikke vært oppdaget flere utbrudd av HPAI i USA. Det siste notifiserte utbruddet, som var i Minnesota, er nå bekjempet. Kommisjonen godkjenner bekjempelsen av HPAI i Minnesota, noe som medfører at hele USA igjen kan anerkjennes som fri for HPAI.

Dette medfører at oppføringen for USA i vedlegg I del 1 må endres slik at det igjen åpnes for import av fjørfe og fjørfeprodukter fra hele landet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0057/2016
Celexnr.: 32016R0057

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.01.2016
Dato for faktisk gjennomføring: 24.01.2016
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 31.01.2016

Lenker