Vet - konsumegg Salmonella FYROM

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/15 av 7. januar 2016 om godkjenning av den tidligere jugoslaviske republikk Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høner og om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysningene om den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia i listen over tredjeland, hvorfra konsumegg kan importeres til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/15 of 7 January 2016 approving the control programme of the former Yugoslav Republic of Macedonia for Salmonella in laying hens and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the former Yugoslav Republic of Macedonia in the list of third countries from which table eggs may be introduced into the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.01.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vedtatt 01.12.15, publisert OJ 08.01.16, trer ikraft etter 20 dager.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia (FYROM) i del 1 av vedlegg I til forordning (EU) nr. 798/2008 når det gjelder import av egg til humant konsum.

Forordning (EU) nr. 798/2008 fastsetter liste over tredjeland hvorfra det tillates å importere fjørfe og fjørfeprodukter i vedlegg I del 1. Helsesertifikat med spesifikke importvilkår er gitt i vedlegg I del 2 av denne forordningen. Forordning (EF) nr. 2160/2003 gir bestemmelser om overvåkning av Salmonella hos ulike populasjoner av fjørfe i EØS. Den gir også bestemmelser om krav om godkjenning av overvåkningsprogram for Salmonella i tredjeland ved import av egg til humant konsum.

Kommisjonen har godkjent overvåkningsprogrammet for Salmonella hos flokker av verpehøns av arten Gallus gallus i FYROM. Denne godkjenningen åpner for import av egg til humant konsum fra denne arten. Dette medfører at oppføringen for FYROM i vedlegg I del 1 må endres tilsvarende.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vurderes at endringene vil ha få administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over
rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0015/2016
Celexnr.: 32016R0015

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker