Forlengelse av gyldigheten

Kommisjonens vedtak (EU) 2016/2003 av 14. november 2016 som endrer vedtak 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU om å forlenge gyldigheten til miljøkriteriene for tildeling av EU-miljømerket til bestemte produkter

Commission Decision (EU) 2016/2003 of 14 November 2016 amending Decisions 2009/3007EC, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU and 2012/721/EU in order to prolong the period of validity of the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel to certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.07.2016

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.09.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 14. november 2016 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 16. november 2016. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 3. februar 2017, jf. EØS-komiteens vedtak nr. 43/2017.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens vedtak 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU. 2011/383/EU utløper 31. desember 2016. Kommisjonens vedtak 2012/720/EU og 2012/721/EU utløper 14. november 2016.

Det er foretatt en evaluering av vedtak 2009/300/EF, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU. Da en ny revisjon  av de nåværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikasjon som er fastsatt i disse vedtakene ennå ikke er avsluttet, forlenges gyldighetsperioden for miljøkriteriene og tilhørende krav til vurdering og verifikasjon til 31. desember 2017. Det gjelder miljøkriteriene for produktgruppene tv-apparater, maskinoppvaskmidler, vaskemidler, håndoppvaskmidler, universalrengjøringsmidler og sanitetsrengjøringsmidler, maskinvaskemidler til industri og institusjonsbruk samt vaskemidler til industri- og institusjonsbruk.

Merknader

Et utkast til kommisjonsvedtak ble publisert i et EU-register 21. juli 2016.

Behandling av saker om innlemmelse av kriteriedokumenter for tildeling av EU-miljømerket behandles etter hurtigprosedyren.

EU-miljømerket ble opprettet i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav.


Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Rettsakten grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til rettsakten som anses relevant og akseptabel. Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Utkast til rettsakt ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/2003
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32016D2003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.07.2016
Frist returnering standardskjema: 05.09.2016
Dato returnert standardskjema: 25.07.2016
Dato innlemmet i EØS-avtalen:
Nummer for EØS-komitebeslutning:
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:
Til toppen